JEMGYÝET

ABŞ-nyň ilçihanasyndan iş orny mümkinçiligi

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, ABŞ-nyň “USAID” guramasynyň Türkmenistandaky edarasy  iş mümkinçiligi boýunça bildiriş çap etdi.

Şol bildirişe laýyklykda, ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy(USAID) taslamany dolandyrmak boýunça hünärmen (Jemgyýet saglygy we dolandyryş) wezipesini ýerine ýetirmek üçin ökde hünärmen gözleýär.

Bu iş orny üçin iň soňky ýüz tutmak möhleti: 2021-nji ýylyň 18-nji fewralyna çenlidir.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara