JEMGYÝET

ABŞ-nyň ilçihanasyndan boş iş orny

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy boş iş ornunyň bardygyny habar berýär. Bu babatda Amerikan Halkara Bilim Geňeşiniň (ACCELS) FLEX boýunça utgaşdyryjysy boýunça boş iş ornuny bardygy mälim edildi.

Bu ýarym günlük iş orny üçin 2021-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna çenli  ýüz tutmak bolar.

FLEX uçurymlar utgaşdyryjysy, FLEX uçurymlar ulgamyny utgaşdyrmak, FLEX uçurymlary üçin çäreleri meýilleşdirmek, FLEX wakalaryna maddy-tehniki goldaw bermek, FLEX aýlyk bellikleri we üstünlik hekaýalaryny düzmek, FLEX uçurymlar bazasynyň täzelenmelerini utgaşdyrmak we FLEX işe alynmagyny goldamak üçin jogapkärdir.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy birnäçe iş ugurlary boýunça boş orunlar barada bildiriş çap edipdi. Şol bildirişe görä, ilçihana garawul (gorag işgäri) hem-de wauçer bilermeni ugurlary boýunça boş iş orunlarynyň bardygy bellenilip geçilipdi.

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi