BIZNES

ABŞ-nyň banklary rekord derejede girdeji gazandy

Şu ýylyň birinde çärýeginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň banklary taryhda görlüp-eşidilmedik girdeji gazandylar. Bu barada ýurduň metbugat sahypalary habar berýär.

Gazanylan rekord derejedäki girdejilerde esasan hem üç bankyň aýratyn uly goşandynyň bardygyny çeşmeler nygtaýar.

Has takygy, şu ýylyň ilkinji üç aýynda «JPMorgan Chase» banky ýanwar ― mart aýlarynyň aralygynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bäş esse kän girdeji gazanyp, onuň puldaky mukdary 14,3 milliard dollara ýetdi.

«Goldman Sachs» banky bolsa şol döwürde girdejisini alty esse artdyryp, 6,7 milliard dollara ýetirdi.

Öňdebaryjylaryň üçlüginde «Wells Fargoniki» banky hem bar. Beýleki bäsdeşlerinden hem üstünlikli işlän bankyň girdejileri şu ýylyň birinji çärýeginde ýedi esse artdy we 4,7 milliard dollara ýetdi.

 

Birža täzelikleri: 40 geleşik hasaba alyndy

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär