TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

ABŞ-da nebit önümçiligi azalýar

ABŞ-da nebitiň öndürilişi soňky 40 ýylyň içindäki iň pes derejä çenli düşdi. Muňa Ýer ýüzünde nebite bolan gyzyklanmanyň azalmagy täsirini ýetirýär.

Tutuş ýarym ýyllap yzygiderli azalyp gelýän önümçilikde her aýda 16 göterime çenli pese düşüş göze ilýär. Bu bolsa ýylyň başyndan bäri nebit çykarmagyň tas 2 million barrel azalandygyny görkezýär.

Esasan hem nebite we nebit önümlerine bolan isleg ýurduň özünde azaldy. Bu pese gaçyşyň ýylyň ahyryna çenli hem dowam etmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle