SIZDEN GELENLER

A witaminiň ähmiýeti

A witamini (Retinol) 1920-nji ýylda alymlar tarapyndan tapyldy, bu açylan witaminleriň ilkinjisidir. Bu witaminiň iki görnüşi bar: adam witamininde A witamine öwrülýän taýýar A witamini (retinol) we A witamini (karotin), bu sebäpli A witaminiň ösümlik görnüşi hasaplanyp bilner.

A witamine baý iýmitler – käşir, kädi, burç, ysmanak, brokkoli, ýaşyl sogan, petruşka, şetdaly, erik, alma, üzüm, garpyz, gawun – bular ösümlik çeşmeleri (karotinoidler); haýwan çeşmelerinde balyk ýagy we bagyr (esasanam sygyr eti) bar, ondan soň ýag, ýumurtganyň sarysy, krem ​​we tutuş süýt bar.

Däneli we süýtli süýt, hatda witamin goşundylary bilen hem, A witamini köp mukdarda tapylan sygyr eti ýaly kanagatlanarly çeşme däl.

A witamini (Retinol) – Görüş we süňkler, şeýle hem sagdyn deri, saç we immunitet ulgamy üçin zerur ýagda ereýän witamin, antioksidant. Retinol redoks proseslerine gatnaşýar, belok sintezini kadalaşdyrýar, kadaly metabolizmi ösdürýär, öýjük we öýjükli membranalaryň işlemegine kömek edýär, süňkleriň we dişleriň, şeýle hem ýag ýataklarynyň döremeginde möhüm rol oýnaýar; täze öýjükleriň ösmegi üçin zerur, garramagy haýalladýar. A witamini bakteriýalara garşy gowy göreşýär, dyrnaklary berkitmäge we ýaranyň bejergisini çaltlaşdyrmaga kömek edýär.

 

Guldurdyýew Gündogdy,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

 

Uruş weteranlary pul baýraklary bilen sylaglanar

 

 

Ýene-de okaň

Alym Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” eserinde mukaddeslikleriň şöhlelendirilişi

Ýaşlar syýasaty barha dabaralanýar

Oba hojalygyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti

Otag gülleriniň ynsan saglygyna edýän peýdasy

Ýurdumyzyň suratkeṣlleriniñ toparlaỳyn sergisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Ekologiýa abadançylygy — ýagty geljege binýat