Search Results for: Muhammet-Balkan

JEMGYÝET

«Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Nobatdaky sergä ýurdumyzyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň hem-de kärhanalarynyň köp sanlysy,...
BIZNES

Türkmen telekeçileriniň üstünligi: “MB” hojalyk jemgyýeti

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda hususy pudagyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň ösdürmegiň döwlet maksatnamalarynda hususy pudaga aýratyn orun berilýär. Hususy pudagyň...
SIZDEN GELENLER

Oguz ýaýy – parahatçylygyň kepili

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýny geçirildi. Akyl-paýhas...
SIZDEN GELENLER

Bäsleşigiň ikinji tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň gurnamagynda mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II tapgyry geçirildi. Akyl-paýhas bäsleşiginiň...
SIZDEN GELENLER

“MB shoes” kärhanasynda bolan okuw sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyplaryny nazaryýetde alan ylymlaryny tejribelikde berkitmeklik maksady bilen, ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan...
BIZNES

«MB» zenan aýakgaplaryny hem öndürip başlady

Ata Watan Eserleri
«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti her günde erkek kişiler, kiçi we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen dürli aýakgaplaryň 200-den gowragyny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Hojalyk jemgyýeti aýakgap...