TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

8-nji iýunda bellenilýän aýratyn gün, bütindünýä ummanlar günüdir

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1992-nji ýylda Rio de Janeýro’da geçirilen sammitde karar berlen hem bolsa, resmi taýdan ykrar edilmedik Bütindünýä ummanlar güni, ummanlaryň ýaşaýşa we ýabany tebigata goşýan goşandyna ünsi çekmek üçin gün tertibine girizildi. Earther ýüzünde. Okeanlaryň we deňizleriň uglerody siňdirmekde, howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde we gün energiýasyny paýlamakda strategiki rol oýnaýan güni, adamyň barlygyny dowam etdirmek üçin deňizleri we ummanlary tygşytly ulanmagyň zerurlygy nygtalýar.

Ýabany tebigaty goramak gaznasynyň beýanyna görä, dünýäniň 71% -ini tutýan we ýer ýüzünde bir milliard adamyň iýmit çeşmesi bolan deňizler we ummanlar ýerüsti we deňiz gelip çykyşynyň hapalanmagy, aşa balyk tutmagy we global ýylylyk sebäpli ýüze çykýan kynçylyklara sezewar edilýär.

Dünýäniň geljegi üçin edilen teklipleriň arasynda; deňizleriň 40% -ini gurşap aljak global deňiz gorlaryny döretmek. Deňiz goraghanalary Okean ýabany tebigatyny goramak üçin iň güýçli gurallar hökmünde kesgitlenilýär, şol bir wagtyň özünde ýitip barýan görnüşleriň dikeldilmegine we köpelmegine goşant goşýar.

Bütindünýä ummanlar güni köp ýurtda dürli çäreler bilen bellenilýär.

 

Begenç Goýunçyýew,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň mugallymy.

Jeff Bezos kosmosa uçjakdygyny mälim etdi

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle