TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

8-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  8-nji  apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar üçin bu gün asuda we durnukly geçer. Ähli ünsüňizi maşgalaňyza beriň. Jaýyňyzy arassalaň,  dostlaryňyzy görmäge gidiň. Biraz işlerden saplanmak we dynç almak bu gün size oňaýly täsir eder.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Soňky döwürde özüňizi öňküsi ýaly ynamly duýmaýarsyňyz. Ýalňyşlyklaryňyza göz aýlaň, olary düzetmäge çalyşyň. Bu gün geljekki meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek üçin täze güýç toplajak boluň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Öý işleri we aladalar sizi erkiňize goýmaz. Ýöne şonda-da geçmişdäki kynçylyklaryň yzda galandygyny we biraz ýeňländigiňizi duýarsyňyz. Bu güni tebigatda gezelenç etmeklige bagyşlamak has gowudyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzir öýden uzakda bolan seretanlar öňki durmuşyny gaty küýseýär. Öýdäki seretanlar bolsa, şol gün töwereginde bolmadyk adamlary küýsär. Şonda-da ruhdan düşmezlige we içiňizi gysdyrmazlyga çalyşyň. Gyzykly kitap okamak ýa-da filme tomaşa etmek siziň günüňizi gözelleşdirer.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Edýän işiňize üns beriň. Ýyldyzlar size azajyk durmagy, birneme dem almagy maslahat berýärler. Bu günüňizi dynç almaklyga bagyşlaň, agyr işleri etmejek boluň. Ýogsam emosional we fiziki ýadawlygyň öňüni alyp bolmaz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Saglygyňyza üns beriň. Bu gün bedeniňiz sizi biparh bolmaga goýmajak signallary iberip biler. Arassa howada gezelenç hem size peýdaly bolar. Hroniki keselleriňiz bar bolsa, olaryň güýçlenmezligi üçin öňüni alyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün dostlaryňyz bilen oturylyşyk üçin ajaýyp wagt. Nahar üçin ýygnanyşyň, kömelek ýygmaga tokaýa gidiň ýa-da ýönekeýje gezelenç ediň. Bu size köp ylham berer we täze zatlary öwrenmegiňize kömek eder.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün, gynansakda, ýakyn hasaplaýan adamlaryňyzyň arkaňyzdan gep edip, gybat ýaýradýandyklaryna göz ýetirip bilersiňiz. Bu barada gaty bir tragiki bolmajak boluň. Drama ýol bermäň. Diňe şol adamy öz durmuşyňyzdan goýberiň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Sabyrlylygyňy görkezmeli. Çünki häzir, diňe sabyrlylyk siziň maksatlaryňyza ýetmäge kömek eder. Bu gün iş hakda möhüm we gowy habarlara garaşyň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün keýpiňiz kök bolar. Özüňize aram-aram gowşaklygy hem görkezmäge mümkinçilik beriň. Emma artykmaç etmäň, ýogsam öwrenişersiňiz. Belli bir wagt belläň, soňra bolsa söweşe dolanyň. Çünki ýadawlyk siziň ýeňlişiňiziň sebäbi bolup biler

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün siz berhize başlamaly bolarsyňyz. Ýa-da iýmitlenişiňize täzeden garaň. Bu diňe bir saglygyňyzy däl, eýsem işiňizi hem gowulaşdyrmaga kömek eder.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Her bir aýdýan sözüňize üns beriň. Ýogsam, ýakyn adamyňyzy öz sözleriňiz bilen kemsidip bilersiňiz. Bu bolsa, gaty erbet gutarar. Beýle etmek bilen, ýakyn adamyňyzy ýitirip hem bilersiňiz.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle