TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

7-nji iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 7-nji iýuldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bagtyňyza, bu gün hyzmatdaşlar we ýakyn dostlar bilen möhüm gürrüňdeşlikler üçin ajaýyp gün. Şeýle-de, şertnamalara gol çekmek ýa-da möhüm bir zada razy bolmak üçin ajaýyp gün. Bu gün sizden uly ýa-da has tejribeli biriniň maslahatyny kabul etmäge taýýar boluň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün köp meýilnamalaryňyzy amal edip bilersiňiz. Önjeýli geçen gün bolsa sizi kanagatlandyrar. Sebäbi bu gün köp zat gazanmak size aňsat bolar. Irden edilmeli işleriň sanawyny düzüň we öňe gidiň! Bu gün öndürijilikli bolmagyňyzyň sebäpleriniň biri, şu günki zatlara düýpli, real garaýşyňyz we sabyrly bolmagyňyzdyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün, çagalara ýa-da ýaşlara täze zatlary öwretmek üçin ajaýyp gün, sebäbi adamlar şu gün isleýän zadyny almak üçin azajyk kynçylyklary başdan geçirmäge taýyn. Uly mugallym, professor ýa-da has tejribeli biri şu gün size gowy maslahat berip biler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Maşgala bilen baglanyşykly meseleler şu gün gowy geçer. Ene-atalara we garry garyndaşlara hormat goýmak we olaryň maslahatyny almak aňsat bolar. Şuny biliň, öňküleriň, ata-babalaryň ýörän ýoluny dowam etmek siz üçin iň peýdalysydyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu gün gürrüňdeşlikler, çekişmeler , esasanam möhüm resminamalar, şertnamalar we gepleşikler babatda gowy geçer. Düşünjeli pikirde bolanyňyz üçin, nämä girýändigiňizi görersiňiz, sebäbi parametrleri bilersiňiz. Bu siziň işiňiz üçin-de möhüm gün.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün söwda we satyn alyşlar üçin ajaýyp gün, sebäbi her eden işiňizi üns bilen ýerine ýetirersiňiz. Şeýle hem, käbir kynçylyklar ýüze çyksa, olary çözmek üçin tertip-düzgün we güýç bolar. Uly biriniň size berjek maslahaty bar – diňlemegi başaryň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün siziň üçin diýseň üstünlikli bolar! Isleýän zadyňyzy soraň we garaşyşyňyzdan hem has az zat soramaga çalyşyň, sebäbi ony almak ähtimallygyňyz has ýokary. Häzirki wagtda çagalar, güýmenje dünýäsi, sungat, sport we jemgyýetçilik wakalary barada ajaýyp gepleşik etmek, guramak başarnyklaryňyz hem bar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ýeke ýa-da sahnanyň aňyrsynda geçirilen asuda gözlegler şu gün netije berer. Bu öýüňize ýa-da käbir içerki ýagdaýyňyza, belki-de ene-atanyňyza peýdaly bolup biler. Öz gezeginde ene-atasy ýa-da uly maşgala agzasy size amaly maslahat ýa-da kömek berip biler. Ony kabul etmäge açyk boluň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Garry, tejribeli biri bilen gürleşmek şu gün size peýdaly bolar. Aslynda, bu siziň bolup geçýän zatlar, geljekdäki käbir maksatlar hakda pikir edişiňize täsir edip biler. Bir zat hakda pikiriňizi üýtgedip bilersiňiz. Täze, has amatlysyny saýlap bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün adamlar size hormat goýarlar. Siz bu gün adatdakysyndan has ulumsy bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, adamlar siziň zatlara çynlakaý we real garaýşyňyzy görýärler we şonuň üçin pikirleriňizi we islegleriňizi bilmek isleýärler. Bu gün siz “ýatan öküze iým ýok” ýörelgesine eýerersiňiz.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün islendik görnüşdäki bilimi almak, özüňizi kämilleşdirmek üçin ajaýyp gün. Ýuristik gepleşikleri geçirmek, şertnamalara gol çekmek we geljekdäki syýahata çynlakaý meýilnamalary taýýarlamak üçin hem amatly gün. Bu gün garry adamlar bilen çekişmeler, gürrüňdeşlikler hem gowy geçer. Aýgytly hereket etmezden ozal başgalaryň aýdýanlaryny diňlemegi başaryň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün emläk, bank işi, salgytlar, bergiler, ätiýaçlandyryş we miras bilen baglanyşykly maliýe meselelerini çözmek üçin ajaýyp gün. Günüňizi başagaýlykda geçirmeli bolmagyňyz mümkin. Gorkmaň, bu gün siz sabyrly we realist bolarsyňyz.

3 ýyl ýöräp, Mekgä bardy

Ýene-de okaň

30-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle