TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

66 türgen sylaglandy

Şu gün, ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününiň giňden bellenilýän gününde, Hormatly Prezidentimiziň, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň adyndan halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenleriniň sylaglamak dabarasy boldy. Dabara Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň habarlar portaly habar berýär.

Dabaranyň başynda türkmen sportunyň ýeten sepgitleriniň sergisi guraldy.

Sylaglanan bu 66 türgen sportuň agyr atletika, suwda ýüzmek, taekwondo, dzýudo, söweş sambo, çeperçilik gimnastika, hokkeý, tennis, karate-do görnüşleri boýunça dünýäniň dürli ýurtlarynda üstünlikli çykyş etdiler.

Mälim bolşy ýaly, türkmen türgenleri Albaniýa Respublikasynyň Durres şäherinde ýetginjekleriň arasynda geçirilen Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara mynasyp boldular.

Sportuň suwda ýüzmek görnüşi boýunça Tailand Patyşalygynyň Bangkok şäherinde ýaş aýratynlyklary boýunça geçirilen Aziýanyň açyk çempionatynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

Mundan başga-da, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde sportuň Taekwondo görnüşi boýunça Merkezi Aziýanyň I çempionatynda türkmen türgenleri üstünlik gazanyp, ýurdumyzyň baýdagyny belende göterdiler.

Bulardan başga-da, türkmen türgenleri Bosniýa we Gersogowinianyň Saraýewo şäherinde sportuň dzýudo görnüşi boýunça, Russiýa Federasiýanyň Moskwa şäherinde “Sambony esaslandyryjylaryň kubogy” atly halkara ýaryşda üstünlik gazandylar.

Halkara ýaryşlarda üstünlik gazanan türkmen türgenleriniň sanynyň köplügi ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýäniň ösmegine uly üns berilýändiginiň subutnamasy bolup durýar.

Dabara aýdym-sazly dabara bilen utgaşyp gitdi.

Ýene-de okaň

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Real Eden Hazard bilen şertnamasyny bes etdi

Teswirle