DÜNÝÄ

65 million ýaşly

Mundan millionlarça ýyl ozal ýitip, ýok bolup giden jandarlar ýuwaş-ýuwaşdan ýeriň ýüzüne çykýar. Tailand uniwersitetiniň alymlary Maha Saraham etrabynyň golaýyndaky Nong Boalamphu diýilýän ýerden dinozawrlaryň ozal gabat gelinmedik täze bir nesliniň galyndylarynyň üstünden bardylar. Şeýlelikde, häzirki zaman ylmyna dinozawrlaryň 11-nji görnüşi hem mälim boldy.

Täze görnüş «Waýuraptor nongbualamphuensis» diýlip atlandyrylýar. Takyklanylyşyna görä, olar mundan 65 million ozal ýaşap geçipdirler. «Nägehanyň ädimleriniň arasy 4,5 metre çenli ýetýär. Diýmek, onuň has çakgan bolan bolmagy hem ahmal» diýip, Gazeta.ru ýazýar.

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri