TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

60 ýyllyk nyşanyny täzeledi

Finlýandiýanyň tehnologiýa kompaniýasy “Nokia” 60 ýyl bäri ulanylýan nyşanyny jemgyýetçilik telefon öndürijisiniň keşbinden daşlaşdyrmak üçin täzeden dizaýn etdi.

Täze nyşanda bäş dürli şekil birleşip, “Nokia” harplaryny emele getirýär. Nyşanda marka bilen kesgitlenýän nusgawy gök äheň, şrift inçe bolansoň dürli reňkler bilen üýtgedildi.

“Nokia”-nyň baş direktory Pekka Lundmark “Täze nyşany öňki nyşana esaslanyp döretdik. Ýöne täze nyşany häzirki işjeňligimizi görkezmek üçin has döwrebap we sanly edip taýýarladyk” -diýip belledi.

Beýleki tarapdan, 90-njy we 2000-nji ýyllaryň iň uly jübi telefonyny satýan “Nokia” kompaniýasy soňky ýyllarda  smartfon bazaryndaky “Apple”, “Samsung” we beýlekiler iri kompaniýalar bilen bäsleşmekde kynçylyk çekdi.

“Nokia” kompaniýasy 2014-nji ýylda mobil telefon öndürmek bölümini “Microsoft” kompaniýasyna satdy. Şol ýyldan soňra bu kompaniýa iş ugruny mobil we bult tory tehnologiýasyna gönükdirdi.

Häzirki wagtda bu kompaniýa girdejisiniň uly bölegini telekeçilik söwdasyndan gazanyp, korporatiw bazarynyň gerimini giňeldýär.

Mundan beýläk, täze nyşan diňe “Nokia” kompaniýasy tarapyndan ulanylar. “Microsoft” kompaniýasynyň öndürýän “Nokia” kysymly telefonlarynda ulanylmaýar.

Ýene-de okaň

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

Teswirle