TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

60 Eýfele 100 futbol meýdanyna barabar köpri

Ol Gonkong bilen Makaony birleşdirýär. Insi derýasynyň üstünde gurlan köpri millionlarça adam üçin ýaşaýyşy ýeňilleşdirdi. Onuň ugry boýunça gatnaýan derhal otly bolsa işläp başlan ilkinji günlerinden uly islege eýe boldy.

Dünýäniň iň uzyn deňizüsti köprüsiniň gurluşygy baradaky maglumatlar has hem täsin. Biler bolsaňyz, onuň gurluşygynda Eýfel diňiniň 60-syny dikmäge ýeterlik boljak metal ulanyldy. Ýolugra 7 kilometrlik ýerasty ýola-da birikýän köpriniň umumy uzynlygy 55 kilometre barabar. Göz öňüne getiriň, onuň üstünde 100 sany futbol meýdanyny ýerleşdirip bolar.

Hytaýyň Awtoýollar müdirliginiň hünärmeni, köpriniň taslamasynyň ýolbaşçysy Raýmond Konguň aýtmagyna görä, ol gurulmanka, 3 şäheriň ýaşaýjylary biri-biriniňkä gitmek üçin aýlagyň daşyndan aýlanmaga mejburdy. Munuň üçin olar 200 kilometrden hem gowrak ýol geçmeli bolýardylar. Bu bolsa azyndan 4 sagady talap edýär. Köpriniň gurulmagy bilen şäherleriň arasyndaky aralyk 65 kilometre çenli gysgaldy. Bu «70 million adama döredilen mümkinçilik» diýmekdir.

2018-nji ýylyň oktýabrynda ulanylmaga berlen köpri 10 ýylyň dowamynda guruldy. Ol 120 ýyla çenli kepillendirilýär.

 

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Teswirle