TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

50 ýylyň iň pes temperaturasy

Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde soňky 50 ýylyň iň pes temperaturasy hasaba alyndy. Bir-iki günlükde howanyň derejesi -19,6 derejä ýetdi. Bu barada “Sinhua” agentligi habar berýär.

Soňky gezek şeýle sowuk howa Pekin şäherinde 1966-njy ýylda bolupdy. Pekine sowuk howa aralaşdy,  temperaturanyň düýpgöter peselmegine we güýçli ýeller getirmegine sebäp boldy.

7-nji ýanwarda irden şäheriň meteorologiýa edaralary pes temperatura we güýçli şemal bolandygyny bellediler. Pekiniň häkimiýetleri ilata sowukdan goranmagy maslahat berdi. Şeýle howa ýagdaýy şäherde birnäçe gün dowam etdi.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 31 ýyllygy

Ata Watan Eserleri

Meredow we Çawuşogly : telefon arkaly gynanç bildirildi

Baş Redaktor

Teswirle