5-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 5-nji dekabr gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Başlanan işi anyk netijä getirjekler, maksady üçin jan aýaman göreşýänler üçin amatly gün. Hamallaryň gujurly, döredijilik potensialy artar. Günüň ikinji ýarymynda garyndaşlar bilen aragatnaşykda kynçylyklar bolup biler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Keýpiň duýdansyz üýtgemegi, emosional bozulmalar ýa-da keseller bolup biler. Ýalňyşlyklar we ýalňyş hasaplamalar hilegärleriň hileleri ýa-da nädogry düşündirilen maglumatlar sebäpli bolup biler. Dostlaryňyz bilen gatnaşygyňyzy täzeden gözden geçirmeli bolmagyňyz mümkin.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün durmuş ýagdaýyňyzy hakykatdanam gowy tarapa üýtgedip bilersiňiz. Bu gün uly satyn alyşlar we gazançlar üçin amatly bolar. Ýyldyzlar jöwzalary duýgularyň aşa zorlukly görnüşlerinden duýdurýarlar: häzirki dörän romantika size köp gynanç getirip biler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Üýtgeşmeler we özgerişler güni. Şeýle-de bolsa, meýilnamalaryňyzyň gözegçiligiňizden daşgary durmuşa geçirilmegi maliýe ýitgilerine sebäp bolup biler. Diňe öz pikiriňize we duýgurlygyňyza bil baglaň, ýöne bidereklikden we egoistlikden gaça duruň. Ýogsam, kärdeşler, başlyklar, ýakyn adamlar bilen gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy mümkin. Gören düýşüňiziň amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün täze tanyşlary açmak we uzak möhletli meýilnamalary düzmek üçin amatly bolar. Diňe aşa optimizm we sizi söýýän adamlara aşa gönümel bolmagyňyz size päsgel berip biler.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Işjeň, döredijilik güni. Ýolbaşçylar bilen gatnaşyklarda deňlik we sypaýçylyk duýgusyny ýitirmek maslahat berilmeýär. Kimdir biri siziň işjeňligiňize nädogry baha berip, aşa hondanbärsi hasaplap biler. Saglygyňyza üns beriň, keseliň alamatlary bilen gyzyklanmaly bolarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün başlan işiňiziň tamamlanmagy üçin örän amatly. Karz alyp ýa-da karz berip, sadaka berip bilersiňiz. Belki, beýlekilerden kömek we howandarlyk alarsyňyz. Alçaklyk we aýratyn özüne çekijilik mizan aýal-gyzlaryna ähli synaglary ýeňip geçmäge we töweregindäki adamlardan üstün çykmaga mümkinçilik berer. Ýakyn wagtda boljak duşuşyklar we romantiki başdan geçirmeler çynlakaý netijelere getirer.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün dürli meseleler we kynçylyklar sizi iň ýokary işjeňligi we netijeliligi görkezmäge mejbur eder, ýöne işewürlik ýygnaklary, islenýän netijeleri bermez, şol sebäpli-de keýpiňizi bozmazlyk üçin, olary yza süýşürmek has gowudyr. Işleriňizde dostlaryňyzyň we garyndaşlaryňyzyň kömegine bil baglamalysyňyz. Dostlaryňyz bilenem dynç alyň. Gyzykly söhbetdeşlik, ýeňil flirt ýadawlygyň iň gowy bejergisi bolar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün keýpiň düýpgöter üýtgemegi, öz-özüňizi aldamak, esassyz özüňize bolan aşa uly ynam bilen tapawutlanar. Iň adaty meselelere-de baş goşup bilmersiňiz. Güýçleri we maddy baýlyklary düýpli hasaplamak zerurdyr. Netijede, hereketleriňiz anyk we maksadaokgunly bolar. Geleşikleri amala aşyrmak, şertnamalary baglaşmak, kazyýete ýüz tutmak bu gün gowy netijeleri bermez.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Günüň birinji ýarymy amatsyz bolar. Nerwiň aşa ýokarlanmagy muňa täsir eder. Jogapkärçiligiňizi iň az derejede saklaň, ýöne şol bir wagtyň özünde durmuşyňyzy gowulaşdyrmak mümkinçiligini ýitirmäň. Günüň ikinji ýarymynda ýaşaýşyň düýpgöter peselmegi we netijede dowamly keselleriň güýçlenmegi mümkindir. Garşy jynsdaky adamlar bilen aragatnaşyk amatsyz bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün energiýa potensialyňyz ep-esli artar. Belki, meýilnamaňyzy durmuşa geçirip bilersiňiz. Emma özümize global maksatlary kesgitlemegiň hajaty ýok. Töwekgelçilikli işlerden we söýgi işlerinden, artykmaç ýüklemekden ýa-da gereksiz töwekgelçiliklerden gaça duruň. Dowamly keselleriň güýçlenmek mümkinçiligi bar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Ýyldyzlar synag möhletiniň entek gutarmandygyny duýdurýarlar. Sizi işe we ýakynlaryňyza has ünsli bolmaga mejbur etjek käbir ýalňyşlyklar, nädogry hasaplamalar bolup biler. Siz islendik wagt kynçylyklaryňyzy ýakynlaryňyz bilen paýlaşmaga mümkinçiligiňiziň bardygyny ýatdan çykarmaň. Bu gün dostluk we söýgi gatnaşyklary üçin iň amatly gün bolar.

Ykdysadyýetiň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginiň Maksatnamasy tassyklandy

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar