DÜNÝÄ

5 G-den müň esse tiz

5 G-den müň esse tiz

Diňe bir smartfon öndürmek bilen meşgullanman, eýsem, tehnalogiýa babatynda birnäçe kompaniýalary yzda galdyryp, eýýam näçe ýyldan bäri öňdebaryjylygy beýleki kompaniýalar bilen paýlaşman gelýän Hytaý tehnologiýasy kompaniýasy bolan Huwawei-iň maglumat geçirijiliginiň inunjy nesli üstünde işler başlandygyny şereketiň düýbüni tutujy Zen Zhengwei Ýun tassyklady. Şeýle hme bu  barada kompaniýanyň ýerine ýetirijisi hem beren söhbetdeşliginde 6-njy nesil geljekki 10 ýyylň dowamynda dünýä ýüzünde ulanylmaga başlanjakdygy hakynda aýdýar. Ýunyň aýtmagyna görä, bu nesil deňiz, howa, ýer we kosmos aragatnaşygynyň ýetmezçilikleriniň üstüni doly tutar. 5G-DA ulanylan millimetr tolkunlary teragertz tolkunlaryna çenli güýçlendiriler. Şeýle hem, bellenilmegi möhüm bolan zat hem 6G maglumat tizligi 5G-den 100 esse çalt bolmagyna garaşylýar. 6G ulanyjylaryň şahsy, loTler, ykdysadyýetiň aragatnaşygy üçin we şeýle-de 10-larça başga niýetler üçin ulanylar. Bu tehnalogiýa edil 5G ýaly ykdysadyýetiň ülňülerine dogry gelmeliigi sebäpli köp ylalaşyklary we bulary çözmek üçin köp ýyl talap edýär.

Entek 5G özüniň ulanylyşynyň ilkinji tapgyrlarynda bolmagyna garamazdan Huwawei mümkin boldugyndan ýer ýüzüne ýaýratmagyny we tehnalogiýa öz goşandyny goşmagyny dowam edýär.

 

 

Internet maglumatlaryndan terjime eden:

Sapar JUMAŞEW

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş unwersitetinniň talyby

Ýene-de okaň

Ankarada Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli sport bäsleşigi geçirildi

Russiýada Prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlendi

Teýlor Swift – ýylyň “adamy” saýlandy

Türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

Putin Saud Arabystanyda we BAE-de saparda bolar