JEMGYÝET

42-nji Dakar rallisi Saud Arabystanyda geçirilýär

Dünýäniň iň kyn hem-de çylşyrymly ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Dakar rallisi ilkinji gezek Saud Arabystanynyň Jidde şäherinde geçirilýär. Dünýäniň iň esasy awtoralli ýaryşy hasaplanýan Dakar rallisi ýene-de yklymyny üýtgetdi. Ýewropada, Afrikada we Günorta Amerikada geçirilen Dakar rallisi bu gezek Aziýanyň günorta-günbatar bölegine aralaşdy.

Saud Arabystanyda geçirilýän Dakar rallisiniň öňümizdäki 5 ýylyň dowamynda her ýyl bu ýurtda geçirilmegi göz öňünde tutulýar. 42-nji gezek geçirilýän bu ýaryş 5-17-nji ýanwary aralygynda geçirilip, 12 tapgyrdan ybarat bolar. Ýaryşyň geçirilýän döwründe 7500 kilometr menzil geçiler.

Bu ýaryşa awtomobil, motosikl, kwadrasikl, ýük ulaglary kategoriýalarynda 350 topar gatnaşar. Ýaryşyň 75 göterimi çägelik ýerlerden geçer.

Dakar rallisiniň taryhynda üçünji döwür başlandy. Bu ýaryş 1978-2008-nji ýyllar aralygynda Afrika yklymynda, 2009-2019-njy ýyllar aralygynda Latyn Amerika yklymynda geçirilen bolsa, indi Aziýa aralaşdy.

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy