TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

4 ýaşly çaga Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Birleşen Arap Emirliklerinden 4 ýaşly çaga kitaby çap edilen iň ýaş ýazyjy diýlip yglan edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. 

Said Raşed Al-Mheýriniň “Said pil we aýy” atly kitaby 4 ýyl we 218 gün günde neşir edildi.

– Pil dynç alşy çykýar we şol ýerde ak aýyny görýär. Ol aýynyň özüni iýer öýdüpdir we oňa bilelikde dynç alyş gurnamagy teklip edýär. Şeýlelikde, olar soňra dostlaşýarlar we birek-birege kömek edýärler – diýip, awtor öz kitabynda belleýär.

Çaganyň bellemegine görä, ol dostluk we ýagşylyk barada kitap döretmegi meýilleşdirýär.

4 ýaşly çaganyň rekordy 2023-nji ýylyň 9-njy martynda hasaba alyndy we kitabyň 1000 nusgasy satyldy.

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle