TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

4-nji oktýabr- Bütindünýa haýwanlary goramagyň güni

Haýwanlar hem adamlar bilen deň derejede tebigatda möhüm orun eýeleýär. Sebäbi daşky gurşawy goramakda we ýer şarymyzda ýaşaýşy dowam edirmekde uly goşantlary bar. Şeýle-de bolsa, haýwanlar global ýylylyk we adam işjeňligi sebäpli ýaşaýan ýerlerini ýitirýärler.

Ekosistemadaky ähli janly-jandarlar tebigatyň ekologiýasyny deňleşdirmek üçin bilelikde ýaşaýarlar. Käbir haýwanlar aýlawdan ýokumly maddalary aýyrmaga kömek edýär, uglerod we azot aýlawyny çaltlaşdyrýar.

Takmynan 100 ýyldan bäri, her ýyl 4-nji oktýabrda bellenilýän Bütindünýä haýwanlary goramak güni, dünýäde haýwanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habardar bolup, olaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bütindünýä haýwanlary goramak güni her ýyl 4-nji oktýabrda haýwanlara has gowy bejergini goldaýan adamlary we haýwanlary goramak hereketinde işleýänleri birleşdirýär.

Ilkinji pomadanyň döreýiş taryhy

 

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle