SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

4-nji oktýabr- Bütindünýa haýwanlary goramagyň güni

Haýwanlar hem adamlar bilen deň derejede tebigatda möhüm orun eýeleýär. Sebäbi daşky gurşawy goramakda we ýer şarymyzda ýaşaýşy dowam edirmekde uly goşantlary bar. Şeýle-de bolsa, haýwanlar global ýylylyk we adam işjeňligi sebäpli ýaşaýan ýerlerini ýitirýärler.

Ekosistemadaky ähli janly-jandarlar tebigatyň ekologiýasyny deňleşdirmek üçin bilelikde ýaşaýarlar. Käbir haýwanlar aýlawdan ýokumly maddalary aýyrmaga kömek edýär, uglerod we azot aýlawyny çaltlaşdyrýar.

Takmynan 100 ýyldan bäri, her ýyl 4-nji oktýabrda bellenilýän Bütindünýä haýwanlary goramak güni, dünýäde haýwanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habardar bolup, olaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bütindünýä haýwanlary goramak güni her ýyl 4-nji oktýabrda haýwanlara has gowy bejergini goldaýan adamlary we haýwanlary goramak hereketinde işleýänleri birleşdirýär.

Ilkinji pomadanyň döreýiş taryhy

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi