4-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 4-nji awgustdaky nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Häzirki wagtda üstünlikli täjirçilik işiniň bolmagy gaty ähtimal. Uly täsir edip biljek we häzirki ýagdaýy düýpgöter üýtgedip biljek gowy habar hem gelip biler. Bu gün köne meýilnamalar, amallar, aragatnaşyklar boýunça kesgitli karar bermeli. Ýöne şahsy durmuşda hyzmatdaşyň siziň pikiriňizi kabul etmek islemezligi bilen baglanyşykly meseleler aradan aýrylmaýar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Duýdansyz keýpiň üýtgemegi mümkin. Siziň islegiňiz, energiýaňyza – içerki dartgynlyga we daşarky işjeňlige öwrülip biler. Ybadathana baryp görmek, başgalara işjeň kömek etmek maslahat berilýär. Saglygyňyza we iýmitiňize üns beriň. Inisiatiwany hiç kime ynanman, diňe özüňiz hereket ediň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Günüň başlangyjy gaharlanma we bölünmek duýgulary bilen baglanyşykly bolar. Günüň ikinji ýarymy siziň berkligiňizi, dogruçyllygyňyzy we ylalaşyk gazanmak ukybyňyzy synap görer. Ähli zatda özüňizi saklamaga synanyşyň, şonda bu gün ýakymsyz ýatlamalary galdyrmaz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Täze işlere başlamazdan ozal köne meýilnamalaryňyzy tamamlamaga synanyşyň. Bu gün söwda etmäge howlukmaly däl, sebäbi olar gaty şowsuz bolup biler we puluň biderek sarp edilendigi üçin uzak wagtlap ökünersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Oňyn prosesler haýallaşdyrylyp bilner. Maşgala gatnaşyklarynda düşünişmezlikleriň we dawalaryň bolmagy mümkin. Diplomatiýaňyz we ylalaşyk tapmak ukybyňyz sebäpli duşmanlaryň hilelerine garşy durup we ýakynlaryňyz bilen dawa-jenjellerden gaça durup bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Kazyýet işleri, amallar, nika baglaşmak we şertnamalar üçin amatly gün. Bu gün esasy zada ünsüňizi jemlemek, meýilnamalaryňyzy hakykata öwürmek aňsat bolar. Täzelenmek islegini zatlara seresap, paýhasly garaýyş bilen aňsatlaşdyryp bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Öý işleriňiz köp bolar, şonuň üçin olara irdenden başlamak maslahat berilýär. Günüňizi gysga gezelençlere ýa-da özüňiz öwrenmeklige bagyşlaň. Netijelere geçmäň. Ýanyňyzy söýgi we üns bilen gurşasaňyz, öwezine has oňyn duýgulary alarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Üýtgeşmäniň başlanýan güni. Iş ýerlerini üýtgetmek baradaky teklipler mümkin. Söwda işleri we töwekgelçilikli meýilnamalar hem üstünlikli bolup biler. Aýry-aýry döredijilik işlerinde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Ýakyn adamlardan düşünmeklerini we goldawy taparsyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Häzirki wagtda wakalaryň aýlawy sizi bütinleý ýuwudar. Jaýyňyzy, otagyňyzy abadanlaşdyryp, ony goramak bilen baglanyşykly meseleleri çözüp bilersiňiz. Maliýe amallarynda üstünlik gazanmagyňyz mümkin. Şeýle-de bolsa, uzak meýilnamalary kabul etmeli däl. Başgalara kömek etmekden ýüz öwürmeli däl.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün täze duşuşyklar, garaşylmadyk tanyşlar bilen tapawutlanyp bilner. Söýgüde we düşünişmekde geçirimli bolmak maslahat berilýär. Erkekler zenanlaryna – ejesine, ýan-ýoldaşyna, gyzyna, uýasyna has köp üns bermeli. Şeýle-de bolsa, agşamlyk biraz düşünişmezlikler we nägilelik bolup biler.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Özüňizi göwnüçökgün, içgysgynç we gaharly duýup bilersiňiz. Jedelleriň we dawa-jenjelleriň ähtimallygy ýokary. Ýaramaz häsiýetleriňize – gödeklige, özüňize aşa uly ynama, ikiýüzlülige we ýakynlaryňyza sowuk garamagyňyza üns bermeli we olary ýok etmäge synanyşmaly.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün asuda we parahat bolar. Meýilnamalaryňyz islenilişi ýaly ýerine ýetiriler. Ähli möhüm kararlar we täze işiň başlangyjy başga bir güne yza süýşürilmeli. Bu gün arkaýyn işlemek zerurdyr, netijede, öň düşünmedik soraglaryňyzda aýdyňlyk tapyp bilersiňiz.

Türkhowaýollary: Jemi 19 ýörite gatnaw

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar