TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

4 ýaşda 7 dil bilýär

Siz bary-ýogy 4 ýaşly perzendiňize näçe dil öwredip bilersiňiz? Iki, aňry gitse üç dilmi? Russiýaly Bella Dewýatkina bolsa hut şu ýaşda eýýäm ýedi dilden habarly. Ol bu ukybyny rus teleýaýlymlarynyň birinde berilýän «Amazing people» teleşounda hem subut etdi.

4 ýaşlyja Bella haýsy dilleri bilýär? Ol rus, iňlis, ispan, hytaý, fransuz, nemes we arap dillerinde arkaýyn gürleşmegi başarýar.

Ýokarda ady görkezilen telegepleşikde gyzjagaz bu dillerde birnäçe adam bilen erkin gürleşmegi başardy. Onuň bu başarnygy YouTube-de hem paýlaşyldy. Eýýäm millionlarça adam tarapyndan tomaşa edilen bu görnüşler, elbetde, hemmeleri haýran galdyrýar.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle