TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

3D printeri bilen ilkinji gezek gulak çap edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda täzelenýän lukmançylyk kompaniýasynyň hünärmenleri ilkinji gezek adam gulagyny 3D printeri arkaly çap etdiler. Bu organ 20 ýaşly hassanyň öýjüklerinden döredilipdir. Lukmanlar ony üstünlikli göçürip aldylardiýip, “New York Times”  neşiri beýan edýär.

Alymlar bu adam organyny 3D printeri arkaly çap etmek üçin 7 ýyl zähmet çekdiler. Bu zähmetiň netijesinde döredilen usul birnäçe patentlenen tehnologiýalary özünde birleşdirdi.

Gulak implantasyny döretmek üçin hünärmenler kekirdewügiň emele gelýän öýjüklerini işläp düzdiler. Şol ýerde milliardlarça öýjükler emele geldi. Şonuň netijesinde, 10 minutyň dowamynda gulagy çap etmek mümkinçiligi döredi.

Hünärmenler çap edilen organyň transplantasiýasynyň dokuma inženerçiligi pudagynda “ajaýyp üstünlik” bolandygyna ynanýarlar. Karnegi-Mellon uniwersitetiniň biomedikal inženerçilik professory doktor Adam Faýnbergiň pikiriçe, bu amallar 3D çaphana tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň uzak däldigini görkezýär.

 

 

Ýurdumyzda galla oragyna girişildi

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Teswirle