TEHNOLOGIÝA

3D printer arkaly gurlan jaý satylýar

ABŞ-nyň Nýu-Ýork ştatynda dünýädäki ilkinji 3D printeri arkaly gurlan jaý satuwa çykaryldy. Riwerhed şäherçesinde ýerleşýän bu jaýy “SQ4D” kompaniýasy 299,9 müň dollara satmak isleýär diýip, “UPI” kompaniýasy habar berýär. Jaýyň her bir bölegi ýörite ussahanada aýratyn çap edilpdir.

“Betondan gurlan bu jaý adaty agaç çarçuwaly jaýlaryndan kuwwatlylygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýar”  diýip, kompaniýa belläp geçýär. Jaýyň meýdany 130 kwadrat metre deň bolup, üç sany ýatylýan otag, iki sany hammam, şeýle hem iki orunlyk awtoduralgasyny öz içine alýar. Jaýy gurmak üçin jemi 8 gün gerek bolupdyr we gurluşyk meýdançasyna 3 adam gatnaşypdyr. Bu jaýy öndüren kompaniýa ýene-de 3D printer arkaly täze jaýlary gurmak isleýärler.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi