SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

31-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 31-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Çagyryşlaryňyz we gepleşikleriňiz köp bolar olar maşgala meseleleri bilen baglanyşykly bolup biler. Käbir Hamallar köpden bäri garaşýan habarlaryny  alarlar. Gysga iş saparlary gowy geçer we islenýän netijäni getirer.Daş-töweregiňizdäki adamlar size aýratyn duýgudaşlyk görkezip başlarlar. Şonuň üçin täze gatnaşyklar bilen gyzyklanýanlar aňsatlyk bilen geljegi uly tanyşlar edip bilerler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Güni duýgudaşlyk we joşgun bilen başlarsyňyz. Bu size köp meseleleri çözmäge kömek eder. Kärdeşler ýolbaşçylar ýa-da işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak gowusydyr. Käbir Sowurlar gozgalmaýan emläk meselelerini üstünlikli çözerler.Agşam daşary çykmak köp adamly çärelere gatnaşmak we işjeň aragatnaşyk üçin amatly. Şeýle-de bolsa täze tanyşlara ynanmaly däl.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün köp möhüm meseleleri çözersiňiz. Kärdeşler bilen aragatnaşyk amatly bolar gepleşikler aňsat bolar. Hyzmatdaşlyk we gepleşik geçirmek ukyby öňe çykar. Möhüm meseleleri bir wagtyň özünde çözmäge synanyşmaň şonda hemme zat gowy bolar.Günüň ikinji ýarymynda käbir Jöwzalar ownuk jikme-jikliklere ünsi jemleýärler. Jedellerden we düşünişmezliklerden gaça durmaga synanyşyň.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüňizi kyn meseleler bilen başlamaň. Möhüm meselelere ünsi jemlemek we emosional durnuklylygy saklamak kyn bolar. Kärdeşleriňiz bilen söhbetdeşlikde möhüm däl zatlar bilen ünsüňizi çekmäň. Maglumatlary üns bilen barlaň we jikme-jikliklere üns beriň. Möhüm resminamalara gol çekmeli däl ýa-da uly amallara girmeli däl. Garaşylyşyndan has köp çykdajy etmezlik üçin öz-özünden satyn almakdan gaça duruň.Günüň ikinji ýarymynda has köp güýç gazanarsyňyz. Size zerur zatlaryň hemmesini başararsyňyz. Köp Seretanlar bedenterbiýe bilen meşgullanmaly, gezelenje gitmeli ýa-da sport zalyna baryp görmeli.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutup bilersiňiz. Güýçli islegiňiz kyn meseleleri ýeňip geçmäge we işgärleriňiziň we ýolbaşçylaryňyzyň öňünde abraý gazanmaga kömek eder. Resmi häkimiýetler bilen gatnaşyk amatly bolar. Käbir Esetler köne karzy yzyna gaýtaryp berer. Gepleşikler we iş duşuşyklary üstünlikli bolar ýöne iş saparlaryndan saklanmak has gowy bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Şol bir wagtyň özünde iş meselelerini we öý işlerini çözmeli bolarsyňyz. Ýöne wagtyňyzy ünsli dolandyrsaňyz  hemme zat gowy bolar. Jedel etme ýuwaş-ýuwaşdan hereket et kärdeşleriňden kömek sora. Käbir Sünbüleler gozgalmaýan emläk meselelerini üstünlikli çözüp biler. Gyssagly kararlardan gaça duruň ähli ädimler barada ünsli pikirleniň we möhüm maglumatlary barlaň.Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda köşeşmäge synanyşyň. Şeýlelik bilen gapma-garşylyklardan gaça durup özara düşünişmegi güýçlendirip bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Çylşyrymly meseleleri çalt çözersiňiz. Bilim alýan ýa-da okuw bilen meşgullanýan Mizanlar täze bilimleri öwrenmegi aňsatlaşdyrar. Gepleşikler we iş duşuşyklary gowy geçer. Agşam dostlukly duşuşyklar üçin amatly. Köpçülige çykmak oňat çözgüt bolmaz, ýöne myhmanlary çagyrmaga we sizi gyzyklandyrýan temalary ara alyp maslahatlaşmaga mynasyp.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün gowy tarapyňyzy görkezip başgalaryň duýgudaşlygyny gazanyp bilersiňiz. Işewürlik bilen meşgullanýan Akraplar  işewür gatnaşyklary ösdürmäge we özleri üçin aýratyn peýdaly şertnamalary baglaşmaga mümkinçilik alarlar.Esasanam gowy dostlaryňyz ýa-da ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda sypaýylygy ýatdan çykarmajak boluň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden aragatnaşygy mümkin boldugyça çäklendirmäge synanyşyň. Kärdeşleriňiz bilen jedellerden gaça duruň dolandyryşyň ünsüni çekmäň. Başga adamlaryň pikirlerini ret etmek, başgalar bilen umumy dil tapmagyňyza päsgel berer. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek ýa-da jogapkärçilikli gepleşikler geçirmeli däl. Çykdajylaryňyza üns beriň bu gün gereksiz satyn alyşlara gaty köp pul harçlamak ähtimallygy ýokary.Maşgala Kowuslary öý işlerine has köp üns bermeli. Ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyk size ýakymly duýgulary berer we işli günüňizden soň dynç almaga kömek eder.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu güni  meseleleriňizi çözmek bilen başlaň. Pikirleriňizi esasanam mylaýymlyk bilen beýan edip başgalaryň dogry aýdýandygyna ynandyryp we islenýän netijelere ýetip bilersiňiz. Gepleşikler möhüm resminamalary düzmek we uzak möhletli şertnamalar baglaşmak üçin amatly pursat. Gysga iş saparlary mümkin boldugyça üstünlikli bolar.Günüň ikinji ýarymy birneme kynlaşar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Möhüm meseleleri günortana çenli yza süýşüriň.Kärdeşler bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ýerlikli ylalaşyk tapmak kyn bolar. Başlan zatlaryňyzy we adaty işleriňizi tamamlap işleriňize üns beriň. Az salymdan özüňizi bir ýere jemläp güýç-kuwwat artjakdygyny duýarsyňyz.Okamak bilen meşgullanýan Daluwlar täze bilimleri öwrenmek aňsat bolar. Bu başarnygyňyzy ýokarlandyrmak ýa-da daşary ýurt dillerini öwrenmek üçin dogry pursat.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Möhüm karar bermekden gorkmaň.Ýagdaýa dogry baha berip ähli oňaýly taraplaryny göz öňünde tutup we strategiýany hasaplap bilersiňiz. Edilen tagallalar diňe bir häzirki ýagdaýa däl eýsem ýakyn geljege hem täsir eder. Täsirli adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly pursat.

 

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri