TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki epidemiýasyna garşy göreşmek üçin edýän işleri barada birnäçe çäreler guralýar.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSG) agza döwletleri 1987-nji ýylda Temmäkä garşy Bütindünýä göreş günini döretdiler.

Çilimiň tüssesiniň zäheri, ilkinji nobatda, dişleriň daşky syrçasyna zyýan ýetirip, onuň gara hapa bilen örtülmegine, soň göze görünmeýän jaýryjaklaryň emele gelmegine getirýär. Ine, şol göze görünmeýän jaýryjaklar hem kesel dörediji mikroblaryň adam bedenine düşmegine açyk ýol bolup durýar. Çilimiň tüssesi agyz boşlugyndaky, bokurdakdaky nemli örtügi ýakýar, wagtyň geçmegi bilen hem şol ýerde çiş emele gelip, kesel döremegine getirýär. Agyz boşlugyndaky tüýkülik mäzleri hem çilimiň tüssesiniň zyýany netijesinde, adatdakysyndan köp tüýkülik bölüp çykarýar. Düzüminde ergin görnüşinde bolan anilin, ammiak, kanserogen (rak keselini döretmäge ukyply) maddalaryny çilimkeş tüýküligi bilen içine ýuwudýar we aşgazanyň, onkibarmak içegäniň nemli örtügini ýakýar, netijede, ýara emele gelýär.

Ýurdumyzda çilimkeşlige garşy göreş çäreler yzygiderli geçirilýär. Ilatyň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagyz-nesihat etmek we giňden ornaşdyrmak, temmäkä garşy göreşmek, raýatlaryň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak we abadançylygyny ýokarlandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat ýurda öwürmek üçin netijeli çäreler durmuşa geçirilýär.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle