SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

31-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 31-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün  wagtyňyzy ýitirmäň mümkin boldugyça ir hereket edip başlaň. Köp zat gowy bolar. Käbir Hamallar hiç hili güýç sarp etmän uzak möhletli maksatlaryna  ýeterler.Günüň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyz aýratyn ünsüňize mätäç bolarlar. Olar bilen aragatnaşyk saklamak üçin has köp wagt sarp etmäge synanyşyň çynlakaý gepleşiklerden çekinmäň. Soň bolsa  häzirki işleriňizi we aladalaryňyzy aýyryp  täze bir zady synap görmäge mümkinçilik alarsyňyz. Romantiki gezelenç ýa-da dostlaryňyz bilen duşuşmak ruhuňyzy göterer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Şu gün irden size gelýän pikirleri gysga wagtda durmuşa geçirmäge synanyşyň. Daş-töweregindäkileriň hemmesine derrew baha berip bilmeseňizde  örän üstünlikli bolar. Günüň ikinji  ýarymy syýahat üçin amatlydyr. Soň bolsa tejribesini siz bilen paýlaşmaga  maslahat bermäge we size peýdaly bir zady öwretmäge taýyn adamlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin dogry wagt geler. Öýde ownuk düşünişmezlikler bolup biler  ýöne hemme zat ýakyn wagtda çözüler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Peýdaly zatlary näçe ir etseňiz   şu gün has uly üstünlik gazanarsyňyz. Oňyn tendensiýalaryň täsiri günüň başynda has güýçli bolar. Bu alamatyň wekillerine ilkinji üstünliklerine ýetmek üçin köp wagt gerek bolmaz.Agşam ýakynlaşanda keýpiňize aýratyn üns bermeli bolarsyňyz. Garaňky pikirlere we ýakymsyz ýatlamalara baş goşmaň. Siziň we ýakynlaryňyzyň göwnünden turup biljek zatlar hakda pikir etmek has peýdaly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň başynda çalt hereket etmeli bolarsyňyz. Belginiň wekilleri islendik hadysalara ýiti reaksiýa bildirip bilerler başga wagtlarda duýmadyk zatlaryna üns berip bilerler. Käbir  ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Dawa-jenjellerden gaça durmaga synanşyň.Emma ýakynlaryňyz siziň islendik pikiriňizi höwes bilen goldarlar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Sabyrly boluň: günüň birinji ýarymynda size gaty peýdaly bolar. Wakalar isleýşiňizden has haýal we ähli maksatlara wagtynda ýetip bolmaz. Daş-töweregiňizdäki adamlar  şol sanda size iň ýakyn we eziz adamlar käwagt size düşünip bilmezler  we sizi binjalyk edip bilerler.Günüň ikinji ýarymy soňky döwürde sizi binjalyk  edýän köp soraglara jogap tapmakda ýardam eder.Ýyldyzlar  agşam garaşylmadyk sowgatlary we hoş habary wada berýär.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün sizi binjalyk  edýän köp soraglara jogap tapmaga  mümkinçilik bolar. Adaty bolmadyk duşuşyklar we tanyşlar dostluk ýa-da romantik gatnaşyklar başlap biler. Ýakynlaryňyz we dosltaryňyz  bilen çalt düşünişersiňiz we öz duýgyňyzy diňleseňiz, beýlekiler bilen aragatnaşykda kynçylyklardan gaça durup bilersiňiz.Peýdaly şertnamalary baglaşmaga we maliýe meselelerini çözmäge mümkinçilik bolar. Üstünlikli satyn almalar ähtimal. Özüňiz üçin bir zat satyn alyp ýakynlaryňyza sowgat saýlap bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün Mizanlar üçin kyn zatlary başlamak we çylşyrymly meseleleri çözmek üçin amatly gün. Öň edip bilmejek zadyňyza ökde bolarsyňyz. Täze tanyşlar  size kömek etmekden hoşal bolarlar. Dostlukly we romantik gatnaşyklaryň başlangyjy hem  mümkindir.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Güniň başynda arkaýynlygy saklamak aňsat bolmaz. Bu wagt aragatnaşyk üçin amatly döwür däl: düşünişmezlikler we jedeller ähtimal  ylalaşyga gelmek mümkin bolmaz. Emma oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Agşam aşyk alamatyň wekilleri üçin gaty amatly bolar. Romantiki wakalar  gowy täsir galdyrar we uzak wagtlap ýatda galar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün käbir kynçylyklary başdan geçirmeli bolarsyňyz. Käbir Kowuslarda päsgelçilikler bolup biler ýöne olary ýeňip geçmegiň ýoluny hökman taparsyňyz. Bagtly tötänlikler ähtimal. Düşünjäňiz size olardan nädip peýdalanmalydygyny aýdyp biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Jediler  günüň başynda köp ajaýyp pikirlere eýe bolar. Pikirleriňizi täze tanyşlar bilen şeýle hem köpden bäri tanaýanlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Emma  iň ýönekeý meseleleri hem ýeke özüňiz  çözülmeli däl.Hepdäniň ikinji ýarymynyň has köşeşjekdigine begenersiňiz. Okamak üçin amatly bolar: ünsüňizi jemlemek aňsat bolar we zerur zatlaryň hemmesini çalt ýatda saklarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Daş-töweregiňizdäki adamlar siziň işleriňize goşulmak isläp bilerler we bu birneme gaharly bulaşyklyga sebäp bolar. Emma duýgularyňyza çydap bilseňiz tolgunmarsyňyz.Käbir Daluwlara  garaşylmadyk ýagdaýda syýahata gitmeli bolarlar.Dostlaryňyz bilen dowam etseňiz, syýahatlar has üstünlikli bolar.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Köne meýilnamalara dolanyp bilersiňiz. Hawa, meýilnamalaryňyzy çalt durmuşa geçirmek mümkin bolmaz we aňsat bolmaz. Emma bu höwesiňizi peseltmez we tutanýerliligi görkezseňiz islenýän netijä ýetersiňiz. Käbir Hutlar  täze dostlary taparlar käbirleri köne tanyşlar bilen gatnaşyk gurmaga synanyşarlar. Maliýe meseleleri bilen iş salyşanyňyzda has seresap bolmaly. Uly bolmadyk pul akymlary ähtimal. Üstünlikli satyn almak üçin bir mümkinçilik bolar.

Ýene-de okaň

18-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

16-njy Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-nji-21-nji aprel)

15-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama