SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

31-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  31-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün hamallaryň içinde öz güýjüni hemmetaraplaýyn peýdalanmadyklar girdeji almaz. Maddy meseleler we islendik krizisi çözmek aňsat bolar. Başa düşen synaglar ejizleri gowşadar, güýçlilere bolsa hasam güýçlenmäge kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Belki, umytlaryňyz iň ajaýyp we garaşylmadyk ýagdaýda amala aşar. Her kimiň diňe islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin däl-de, belki-de, islegleri kanagatlandyrmaga howlukýandygy barada düşünje alyp bilersiňiz.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Girdejiňiz birneme ýokarlanar. Aýlygyňyz köpelip biler. Işdäki we öýdäki içgysgynçlyk we lapykeçlik syýahat etmek arkaly aňsatlyk bilen aýrylyp biler. Täze tanyşlar gözýetimiňizi giňelder we ýakymly bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ähtimal, bu gün özüňiz bilen ýeke bolmak we başgalara öz meseleleriňizi düşündirmek üçin gyssagly zerurlygy duýarsyňyz. Häzirki wagtda ýyldyzlar seretanlara birneme haýallanmagy, karýeradaky aladalardan ýüz öwürmegi, dostlar toparyny birneme daraltmagy we özlerine köpräk üns bermegi maslahat berýärler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün ýörite energiýaňyz diýseň köp bolar. Daş keşbiňizde haýsydyr bir üýtgeşiklik, gyzyklanma dörär. Ähli talaplaryňyzyň dogry bolmagy we adalaty dikeltmek isleýändigiňiz size komek eder. Halamaýan adamyňyz bilen-de gaharlanyşmak islemeýän halatyňyzda hereketleriňiziň dogry boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Çekilen zähmet köp sünbüleleriň hünär taýdan çalt ösmegine esas döreder. Iş boýunça saparda bolmagy makul bilýän bolsaňyz, onda başdangeçirmeleriňiz köp bolar. Size bu gün kynçylykdan gaça durmak üçin işleriňizden soň göni öýe gaýdyp gelmek maslahat berilýär.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Siziň optimizmiňiz islendik ýerde kömek eder. Şeýle keýp bilen hatda uzaklara-da gidip bilersiňiz. Nirede bolsaňyzam, hemme ýerde sizi hoş görerler. Siziň içiňizdäki haýsydyr bir duýgyňyz ýatdan çykarylmagy talap edýär. Şonuň üçin islendik köpçülikleýin ýerlerde bolmak size psihiki taýdan peýdaly bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu döwür durmuşyňyzda uly üýtgeşmeler bolar. Esasan hem hünär ugruňyzy üýtgetmegiňiz ahmaldyr. Öňüňizdäki mümkinçilikler şeýle bir garaşylmadyk bolar welin, duşmanlaryňyzy ruhdan düşürip biler. Öz islegleriňize doly düşüniň. Siz hakykatdanam näme ýitirýärsiňiz?

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün bu ýyldyzyň astynda doglanlar içki ünslüligi bilen tapawutlanar. Islendik başlangyç, uzak aralyga syýahat, döredijilik we ylmy işler bolar. Täze ýerlerden bilim almak, ýa-da sport bilen meşgullanmak peýdaly bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Häzir hünär we maliýe üstünlikleri döwri. Ýakyn wagtda işiňiz gowy gider, goldaw bolsa garaşylmadyk tarapdan geler. Ýokary maksatlara ýetip, batyrgaýlyk bilen söweşe goşulyp bilersiňiz, şonuň üçin ownuk şowsuzlyklar ýüze çyksa, göwnüňize almaly däl.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar isripsiz hereketlere ukyply bolar, başdan geçirmelere gatnaşar. Başdangeçirme siziňki däl, şonuň üçin özboluşly bitewiligiňize we umumy düşünjäňize ýüz tutuň. Şeýle hem töwekgelçilik etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ýakyn wagtda dogruçyl iş üçin amatly şertler ýüze çykar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Üstünlik, köp iş ugurlarynda bolup biler. Häzir özüňizi ykrar etdirmek, üstünlik gazanmak we mugallymçylyk, gözleg işleri bilen meşgullanmak, çärelerde meşhurlyk gazanmak has aňsat bolar.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama