TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

30 ýyldan soň ekrana gaýdyp gelýär

Meşhur amerikan aktýory Riçard Gir 30 ýyldan soňra “Ata-ene we ogul” atly drama seriýaly bilen ekrana gaýdyp gelýär.

71 ýaşyl aktýor teleýaýlymdaky seriýalda ilkinji gezek çykyş edýär. Ol bu köp seriýaly filmde “Maks” atly atanyň keşbini janlandyrar. Serial 2020-nji ýylyň 23-nji awgustyndan görkezilip başlanar.

Meşhur aktýoryň täze seriýaly dünýäniň iň täsirli metbugat kompaniýasynyň ýolbaşçysy bolan Maksyň we onuň maşgalasynyň durmuşyny açyp görkezýär.

 

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle