TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

30-njy ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 30-njy  ýanwardaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Häzirki wagtda hamallar maşgala atmosferasyna güýçli täsir edýär. Soňky eden hereketleriňize ökünip bilersiňiz. Öýüňizdäki ýagdaý dartgynly bolsa, ony gowşatmaga synanyşyň. Gündelik işleriňizi saýlamakda içki instinktiňize bil baglaň. Bedeniň özi size durmuşyň haýsy ritminiň has gowudygyny aýdyp berer. Emosional, fiziki ýa-da akyl taýdan artykmaçlygy öz içine alýan täze kyn işleri öz üstüňize almaň. Bu günler, edip bilýän adaty zatlaryňyzyň üstünde durmak has akyllydyr.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlaryň iň esasy häsiýetleri bolan yzygiderlilik, jikme-jiklik, erjellik, amalylyk häzirki wagtda iň pes derejä düşdi. Bir işe höwes bilen başlarsyňyz, emma ondan çalt sowarsyňyz. Uly maksatlary goýýan çynlakaý işe başlamaga howlukmaň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalary häzirki wagtda esasan erkin we tanyş aragatnaşyk özüne çekýär. Bu gün romantiki tanyşlyklar, söýgi goşgulary we aý şöhlesiniň astynda gezelenç etmäge gyzyklanýan günüňiz däl. Agşama çenli ünsüňiz, diňe dostluga ýa-da işewür gatnaşyklara gönükdirilip bilner. Häzirki wagtda siz üçin iň gyzyklysy, tehnologiýa, sport, lukmançylyk bilen baglanyşykly işler, şeýle hem täsirleri çalt üýtgetmäge, işjeň bolmaga, synap görmäge we synag etmäge mümkinçilik berýän zatlar bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Maksadyňyza ýetmek isleýärsiňiz, ýöne tolgunma az bolýar. Ýagdaýlar ikinji synanyşygy hem goldamaýar. Bir gün öň ajaýyp bir zat eden bolsaňyzam, soňky üstünlikleriňizi gaýtalamaga synanyşmaň. Bu güni dynç almak ýa-da boş wagt üçin ulanyň. Özüňizden we töweregiňizdäkilerden täze bir zat talap etmäň. Bu günler seretanlar emosional durnuksyzlyk bilen häsiýetlendirilýär. Keýpiň umumy durnuksyzlygy, soňky meýilnamalara bolan gyzyklanmanyň ýitmegine täsir edip biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Günüň umumy atmosferasy esetler üçin amatly. Islendik ýagdaýda, gaty zerur optimizmi saklarsyňyz. Soňky tanyşlar çalt we zerur ugurda öser. Güýçli durmuş ýörelgesini alyp baryň, munuň üçin ýeterlik güýç bar. Şol bir wagtyň özünde, artykmaç hereketleri etmäň. Bu gün içki rahatlygyň ýakymly duýgusyny saklamaga (ýa-da dikeltmäge) kömek edýän işler bilen meşgullanmagyň dogry wagtydyr. Mysal üçin, gysga gezelençler, oýunlar, aňsat flirt etmek, akylly pikir alyşmak.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Öz içki ösüşiňiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, özüňiz bilen diýseň dogruçyl bolmaklyga çalyşmaly. Şowsuzlyk ýüze çykan halatynda (mysal üçin, synagyň şowsuzlygy), güýjüňizi umytsyzlyga sarp etmäň we eden işleriňize ökünmäň, ýalňyşlyklaryň üstünde işlemek has gowudyr. Doldurýan böwetleriňiz geljekdäki üstünlik üçin iň oňat esasdyr. Dostlaryňyz bilen maslahatlaşmaga howlukmaň, bu gün sünbüleler beýleki adamlaryň teswirlerini ýuwaşlyk bilen kabul etmäge taýyn däl we tankydy reswirler olara agyr degip biler. Ýagdaý barada özüňiz pikir ediň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Gyzyklanmalaryňyz ýoldaşyňyz bilen gabat gelýär, ýöne şu ýerde meňzeşlikler gutarýar. Başga biriniň edermenligine we garaşsyzlygyna göriplik etmäň. Häzirki wagtda mizanlar üçin, kölegede we sahnanyň aňyrsynda bolmak has amatly. Daş-töweregiňizdäkileriň gadyryny olaryň siziň takyk nusgaňyz bolany üçin däl-de size meňzemeýändikleri üçin biliň. Ýan ýoldaşyňyz sizden biraz goşmaça erkinlik bermegiňizi haýyş etse, ony lezzetden mahrum etmäň we hiç zatda şübhelenmäň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Artykmaç işlere ýapyşmak size zyýan berip biler. Mysal üçin, nädogry adamlara hyzmatlar berip bilersiňiz ýa-da häzirki gyzyklanmalaryňyza laýyk gelmeýän işleri edersiňiz. Saglygyň ýaramazlaşmagy ýa-da aşa köp işlemek bilen ýüzbe-ýüz bolmagyňyz mümkin. Bu gün, gurallar bilen, haýwanlar bilen aragatnaşykda seresap bolmak maslahat berilýär. Öýden uzakda, nätanyş gurşawda ýaşaýan akraplar, pes hilli lukmançylyk we tehniki kömekden ýa-da onuň ýoklugy bilen kynçylyk çekip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Häzirki wagtda hiç kim kowuslaryň tebigy optimizmden, gaýduwsyzlyk, tolgunma we özüne çekijilikden mahrum edip bilmez. Hasaplamalarda utulsaňyz ýa-da ýalňyşsaňyzam, kelläňizi ýokary tutarsyňyz. Bu alamat astynda doglan meşhur adamlar, islendik ýagdaýda janköýerleriniň, şägirtleriniň, ýakynlarynyň wepalylygyna bil baglap bilerler. Şeýle-de bolsa, amaly nukdaýnazardan seredeniňde, zatlar beýle bir aňsat däl. Eger ýeňilseňiz, ar almaga howlukmaň. Höwesiňiz azalar we ýagdaýlar size ikinji gezek synanyşmaga mümkinçilik bermez.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Işewürlikde ýa-da adam gatnaşyklary pudagynda uly üstünliklere bil baglamaň. Günüň dowamynda köp energiýa hereketsizlik bilen çalşylýar. Şeýle hem, soňky wakalary ýatlamak bilen baglanyşykly ýiti gahar-gazabyň wagtal-wagtal başdan geçirilmegi mümkin. Bu güýç toplamak we özüňe hormat goýmak üçin iň amatly pursat däl. Häzirki wagtda jedileriň köpüsine täsirlilik we ýadawlyk howpy abanýar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Tötänliklere bil baglaň. Bu günki ýyldyzlar asla size garşy däl we köplenç size gyzykly mümkinçilikleri döreder. Işjeň durmuş ýörelgesini alyp barmaga synanyşyň, bilesigelijiligiňize çäklendirme goýmaň. Daluwlaryň köpüsi häzirki wagtda täze önümi, oýlap tapyşy synap görmekden hoşal bolarlar. Şol bir wagtyň özünde, gaty uzak pikir etmäň, uly wada bermäň, kyn borçnamalary etmäň. Bu günleriň meýilnamalary we şertnamalary biderek, sebäbi olar wagtlaýyn keýp bilen döredilip bilner.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Ýagdaýlar aşa çynlakaýlygy we öňünden meýilleşdirmegi goldamaýar. Häzirki wagtda köp hutlaryň özüni alyp barşy adaty däl, esasanam birden standart däl, öňünden aýdyp bolmajak şertler ýüze çyksa. Ertir hakda pikir etmän, şu pursatda ýaşajak boluň. Bu wagt tötänleýin tanyşlar, meýilleşdirilmedik wakalar, şeýle hem wagtlaýyn islegiň täsiri astynda edilen asyl we praktiki gazançlar mümkin.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle