TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

30 metr çuňlukdaky ekinzarlyk

London şäherinde Ikinji jahan urşundan galan ýerasty giňişlik gidroponik ekinzarlyga öwrülipdir. Ýeriň aşagynda öndürilen miweleriň bazarda hyrydary hem kän.

Bu ekinzarlygyň aýratynlygy önümleri ýetişdirmek üçin topragyň ulanylmaýanlygydyr. Bu ýerde topragyň ornuny tutýan gidroponik gurluşlaryň kömegi bilen bol hasyl alyp bolýar. Ýeri gelende aýtsak, bu täsin ekinzarlyk ýeriň 30 metr çuňlugynda ýerleşýär.

Öz döwründe 8 müň adama pena bolan bu ýerasty giňişlik işewürler Stiw Dring we Riçard Ballard tarapyndan ekerançylyk ýerine öwrülipdir. «Growing Underground» (Ýerasty önümçilik) atly taslama bir million ýewro çykdajydan soňra häzirki görnüşine gelipdir.

Häzir bu ýerde pomidor, burç, ysmanak, brokolinin ýaly gök we bakja ekinleri ýetişdirilýär. Ösümlikleriň ýagtylyk, energiýa zerurlygy LED çyralary bilen üpjün edilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Teswirle