JEMGYÝET

30 futbol meýdançasy ululygynda teleskop

Hytaý Halk Respublikasynda gurlan we 30 futbol meýdançasynyň meýdanyna deň bolan ululykdaky teleskop işläp başlady. 180 million dollar sarp edilen bu teleskop Hytaýda “asman giňişliginiň gözi” hökmünde atlandyrylýar.

500 metr diametrindäki  ählumumy diagrama radio teleskopy (FAST) işläp başlady. “BBC” teleýaýlymynyň habar bermegine görä, 180 million dollar sarp edilen teleskopyň gurluşygy 5 ýyl dowam etdi. Sekuntda 38 gigabaýt maglumat almaga mümkinçiligi bolan bu teleskobyň ýuwaş-ýuwaşdan halkara astronomlaryň ulanmagyna berler.

Bu teleskoby asman giňişliginde tebigy wodorod gözläp, pulsaryň gowşak tolkunlaryny alyp, asman giňişliginde ýaşaýşyň alamatlaryny gözlemäge ýardam eder.

Bilermenler synag hökmünde 101 gowşak pulsar tolkunyny kabul eden bu teleskobyň öňümizdäki 3 ýylyň dowamynda has uly ylmy açyşlara mümkinçilik döretjekdiklerini belleýärler.

Hytaýyň hökümeti 2020-nji ýyla çenli asman giňişliginde hemişelik kosmos bekedeni gurmagy göz öňünde tutýar. Hytaý bu maksadyna ýeten halatynda ol ABŞ-dan we Russiýadan soňra kosmos bekedi bolan üçünji ýurt bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy