TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

3 ýyň jemi: jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda wise-premýerleriň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.

3 AÝYŇ JEMI BOÝUNÇA MAKROYKDYSADY GÖRKEZIJILER:

  • Jemi içerki önümiň ösüşi ýylyň başyndan bäri 6,2 göterim derejede durnukly saklanyp gelýär, zähmet haklary bolsa, 10 göterim ýokarlandyryldy.
  • 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6 göterim artdy.
  • Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim, daşary söwda dolanyşygy 8,4 göterim ýokarlandy.
  • Şu ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 53,8 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň, 126,1 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň, 134,4 kilometr aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygy tamamlandy.
  • Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 73-si geçirilip, 7 müň 366 şertnama hasaba alyndy.
  • Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň birinji çärýeginde amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 132 göterim ýerine ýetirilip, sergileriň 3-si we forumlaryň 13-si geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle