TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

3-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  3-nji  apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Garaşmaga we garaýşyňyzy, pikirleriňizi gözden geçirmäge synanyşyň. Bu gün, beýlekiler bilen hasaplaşmaga mümkinçiligiňiz bolmaz. Daş-töweregiňizdäki adamlaryň pikirleriniň dogrulygyna şübhelenip bilersiňiz. Saglyk problemalarynyň ähtimallygy ýokary. Aşgazan-içege ulgamynyň kesellerinden ägä boluň. Sagdyn iýmit we arassa howa köp keselleriň öňüni alar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Durmuş potensialy artýar. Döredijilik, duýgurlyk, artýar. Bu gün durmuşyňyz optimistik reňkler bilen boýalýar. Ýöne kimdir biri siziň gowy niýetleriňize ýalňyş düşünip biler. Elbetde, ýakyn adamlara has ünsli bolsaňyz, hemme zat gowy netije berer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Ýyldyzlar bu gün siziň tarapyňyzda. Köpçülikleýin hereket, täze senetleri öwrenmek, döredijilik we ylmy işler üçin gowy gün. Agşam şahsy durmuşyňyzy gowulaşdyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanyň. Öňdengörüjiligi we ylalaşygy tapmak ukybyny görkeziň – bu, ýakyn adamlara degişlilikde gyssagly kararlardan gaça durmagyň ýeke-täk usulydyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün täze şertnamalaryň we işewür gepleşikleriň baglaşylmagy üçin amatly. Şeýle hem, başarnyksyz we parahatçylyk dörediji häsiýetiňiz bar bolsa, uzak wagtlap iki duşmany ýaraşdyryp bilersiňiz. Pikirleriňizi goramaly bolarsyňyz. Ýyldyzlar gyzyklanmalaryňyzy goramagy we kimdir biriniň täsirine düşmegine ýol bermezligi maslahat berýärler. Wakalaryň ugruny öz peýdaňyza üýtgedip bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün bedenterbiýe, sport, uzak gezelenç, syýahat üçin amatlydyr. Günüň ikinji ýarymynda käbir bökdençlikleri başdan geçirersiňiz. Ýöne maşgaladaky ýagdaý kadalaşar, ýakymsyz netijeler birneme dowam eder, sebäbi eden işiň üstüni ýapak aňsat däldir.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüle erkekleriň şahsy durmuşyndaky meseleler hakda çynlakaý pikirlenmegine sebäp boljak ýygnak ýa-da çäre bolar. Sünbüle gyzlara gereksiz gatnaşyklary kesmegi we täze tanyşlyklary yza süýşürmegi maslahat berýärler – lapykeçlik, gözýaş, gahar-gazapdan daşda duruň. Günüň ikinji ýarymynda size ýakyn adamlar bilen baglanyşykly şatlykly habarlar hem aýrylmaýar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Nika baglaşmak, sazlaşykly maşgala gatnaşyklaryny gurmak üçin amatly gün. Ýeňiş ýa-da üstünlikli satyn alyşlaryň netijesinde maliýe ýagdaýyňyzyň gowulaşmagy ähtimal. Günüň ikinji ýarymynda daşarky gurşaw bilen, mysal üçin goňşular bilen ownuk çaknyşyklar hem aradan aýrylmaýar. Sabyr we çydamlylygy görkeziň. Ünsüňizi çagalara jemläň – çünki häzir olar siziň goldawyňyza mätäç. Ýyldyzlar saglyga üns bermegi maslahat berýärler. Günüňizi açyk howada, tokaýda ýa-da seýilgähde geçirseňiz gowy emosiýalaty alarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Gowy gün. Bu gün size rahatlyk getirýär, täze girdeji çeşmelerini tapýar, özünizi kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Maliýe ýagdaýynda käbir oňyn üýtgeşmeler bolup biler, ýöne garaşylmadyk çykdajylar ýa-da toplanan karzlar ähli girdejini özüne çeker. Gybatdan, başgalaryň maslahatyndan, göriplik edýän adamlaryň töhmetinden ägä boluň. Işden soň öýüňize howlugyň we agşamky gezelençleri ýeke geçirmäň. Nätanyş adamyň agressiýasy ähtimal.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Peýda diňe başlanan işden mümkindir – islendik iş başa barmaz. Durup, töweregiňize gowy göz aýlasaňyz gowy bolar. Bu gün işiňizde birden problemalaryň ýüze çykmagy we dostlaryňyzyň ýa-da garyndaşlaryňyzyň maddy kömegine mätäç bolmagyňyz mümkin. Düýşüňiziň amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Täze iş alyp baranyňyzda, garşydaşlaryňyza seretmäň we mümkin bolan kynçylyklara ýol bermäň – söýgüde, döredijilikde, işde üstünlik gazanarsyňyz. Şeýle-de bolsa, mümkinçilikleriňiziň çägini kesgitläň, özüňize global wezipeleri goýmaň, islegli pikirlenmäň, ýogsam şowlulyk ýeňlişe öwrüler. Häzirki wagtda şahsy durmuşda çynlakaý üýtgeşmeler oňyn we negatiw bolup biler. Ýakynlaryňyzyň sabyrlylygyndan hyýanatçylykly peýdalanmaň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ýokary güýçleriň, howandarlaryň, hyzmatdaşlaryň goldawyny wada berýän oňat gün. Köp zähmet çekmän, girdejili taslamalary amala aşyryp bilersiňiz. Planetalar uzak wagtlap ikirjiňlenmezligi we girdejili telekeçiler bilen razylaşmagy maslahat berýärler. Bularyň hemmesi, esasanam gurluşyk ýa-da döredijilik bilen baglanyşykly teklipleri size ep-esli girdeji wada berýär.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Ylham güni, pikirleri arassalamak, oýlanmak üçin amatly wagt gelip ýetdi. Döredijilik adamlaryna bu gün ylham geler, ýöne öz-özüňize düşünmek, pikirleriňizi jemlemek üçin ýalňyzlyk zerurdyr. Şahsy gatnaşyklar sizi yhlas we mähir bilen begendirer. Saglygyňyza, iýmitiňize, gatnaşýan adamlaryňyza üns beriň.

Ýene-de okaň

26-njy maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle