TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

29-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 26 -njy  noýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bar zadyňyzdan doly kanagatlanmaýarsyňyz. Bu hakykat, ýöne bu barada dymyp bolmaz. Gepleşik geçirmegiň wagty geldi. Kärdeşleriňize ýa-da kynçylyk çekýän dostlaryňyza islegleriňizi aýdyň düşündiriň. Söýgi ulgamynda seresap boluň, kimdir biri size dildüwşük guraýar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Soňky döwürde aragatnaşyk gurmak isleýärsiňiz. Dostlaryňyz bilen duşuşyp, täze tanyşlyklary gözleýärsiňiz. Seresap boluň, sözleriňiziň hemmesini dogry düşündirip bolmaz. Dürli mowzuklary ara alyp maslahatlaşmak, ynamdar ýoldaşlary ýygnamak gowudyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Geň ýeri, ýeke bolmagyňyz gowy zat. Gözel aýdym-saz bilen şäheriň içinde aýlanyp görüň, tebigat hakda pikirlenip dynç alyň. Eger hakykatdanam gürleşmek isleseňiz, başdan geçirenleriňizi ýakyn tanşyňyz bilen paýlaşyň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar üçin ilki bilen ähmiýet bermeýän ýygnak garaşýar. Şeýle-de bolsa, bu uly mümkinçilikleri görkezýär. Daş-töweregiňize has ünsli boluň, siziň gadyryňyzy bilmeýänler bilen bir hatarda, peýdaly adamlar hem bolup biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Açyk söhbetdeşlikleri geçirersiňiz. Bu gün rahatlyk tapyp bilersiňiz, sebäbi uzak wagtlap dymdyňyz we hemme zady özüňizde sakladyňyz. Gorkmaň, älem size ygtybarly söhbetdeşleri iberer. Bilelikde iç döküşip, dynç alyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýiti diliňiz bar, ýöne ol diňe bir bar dawa däl, eýsem parahatçylykly gepleşiklere-de ukyply. Täze dostluga başlamak siz üçin belki has köp zat ýaly görünýändir. Söhbetdeşiňizi berk ýazgarmaň. Bu gün size romantiki başdan geçirmeler garaşýar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Özüňizden aşa uly talaplary edýärsiňiz. Ähli zady goýuň we dynç alyň. Ýakynlaryňyzyň sizi edil özüňiz ýaly söýýändigine ynanyň. Olaryň söýgüsini kabul etmäge we özüňize diňe söýýän adamlaryňyzyň ýanynda bolmaga rugsat beriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Şahsy durmuşyňyzda ähli zat sazlaşykly bolar. Bagt we söýgi bilen şöhle saçýarsyňyz. Saýlan adamyňyza aç-açan bolmagyňyzy we onuň bilen dogruçyl bolmagy dowam ediň. Galyberse-de, bu ähli gatnaşyklarda sazlaşygyň açarydyr.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Iň gowy gatnaşyklary arzuw edýärsiňiz. Emma, ​​gynansak-da, olar ýok. Ýoldaşyňyzyň we özüňiziň kemçilikleriňizi göz öňünde tutuň. Prinsiplerden ýüz öwürseňiz, duýgularyňyzy ösdürmek has aňsat bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Käwagt nätanyş adamyň gözi bilen bir ýagdaýa seretmeli. Yza gaýdyp, daşardan bolup geçýän zatlara bolşy ýaly baha bermegiň wagty geldi. Ynanyň, hemme zat siziň pikir edişiňiz ýaly erbet däl. Pyýada ýöremek we halaýan kofeňiziň bir käsesi erbet pikirlerden dynmaga kömek eder.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Uzak wagt bäri möhüm ädim üçin taýynlyk görýärdiňiz, indi hereket etmegiň wagty geldi. Täze, has abraýly iş üçin teklipleriňiz bolup biler. Hiç şübhelenmäň. Siz şol derejä mynasypsyňyz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Soňky günlerde gaty köp aladalaryňyz artdy. Siz köşk esgeri ýaly çydamly, ýöne özüňize ideg ediň. Ýakynlaryňyzdan goldaw we kömek gözläň. Arkaýyn boluň, inkär edilmersiňiz!

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle