SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

29-njy Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 29-njy  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Bu gün  köp zat etmeli, ýöne munuň üçin güýjüňi tüketmek seniň üçin möhüm zady pida etmek asla zerur däl. Garaňky pikirlerden we ýakymsyz ýatlamalardan gaça durmaga synanyşyň bagtly bolmagyň sebäplerini gözläň. Durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga güýjüňiz bar; ünsi jemlemeli zat şu.Söwda işlerinde şowly bolup biler. Bu gün durmuşyňyzda ilkinji şertnama baglaşsaňyzam, girdejili bolar. Garaşylmadyk çeşmelerden nagt pul almak mümkin.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Başgalar bilen gatnaşyklaryňyzyň nähili bolandygyna üns beriň. Soňky döwürde kimdir biri bilen düşünişmekde kynçylyk çekýärsiňizmi? Belki bu gün hemme zat barada ylalaşyp bileris. Başgalaryň ýüregindäki zatlary çaklamak aňsat. Zordan tanaýan adamlaram hakyky pikirlerini we duýgularyny senden gizläp bilmezler.

Bu gün gowy we  möhüm habar getirer. Käbir meýilnamalary başgalaryna gönükdirmäge mejbur edip, meýilnamalaryňyza täsir eder. Ýöne ökünmek üçin sebäpleriňiz ýok bolmagy ahmal, sebäbi hemme zat iň gowy görnüşde bolar. Belki garaşyşyňyzdan has köp zat gazanarsyňyz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Adamlara çemeleşme tapmak ukyby gerek bolar. Işewürlikde şahsy gatnaşyklarda başlangyç etmek gowy zat. Bu gün resmi häkimiýetler bilen habarlaşmak we resminamalary doldurmak üçin amatlydyr.Takyklygy we ownuk jikme-jikliklere üns berilmegini talap edýän meselelerde kynçylyklar ýüze çykyp biler. Adatdakysyndan has ýygy-ýygydan ünsüňizi sowarsyňyz bu bizar ediji ýalňyşlyklara sebäp bolup biler. Ba

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Päsgelçilikleri ýeňip geçip sizi we ýakynlaryňyzy binjalyk  eden kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz. Doly täze zatlara ünsi jemlemek ýa-da köne meýilnamalara gaýdyp gelmek möhüm däl. Her niçigem bolsa ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar we meýilnamalaryňyza ýetmäge kömek eder.Köne tanyşlar bilen duşuşyklar sizi begendirer.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Dowamlybolmaly: ozal mümkin däl ýaly bolup görünýän zatlara ýetip bilersiňiz. Bu gün pikir alyşmak we meýilnamalar hakda gürleşmek üçin amatlydyr. Köp adamy gyzyklandyrarsyňyz zerur bolsa ýaranlary we kömekçileri aňsatlyk bilen taparsyňyz. Çylşyrymly iş meselelerini ýerine ýetirip bilersiňiz.Ujypsyzja jikme-jiklikleri görmek ukyby wakalaryň nähili ösjekdigini başgalaryň öňünde çaklamaga kömek eder. Şu gün kabul edilen kararlar köp kynçylyklardan gaça durmaga we möhüm maksatlara ýetmäge mümkinçilik berer.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Bu gün aýgytly çäreleri talap eder. Belki käbir kyn meseleleri öz üstüňe almaly bolarsyň we munuň üçin başga zatlary bir gapdala goýmaly bolarsyň. Synaglara baş goşarsyňyz. Köne tanyşlar we täze ýaranlar bu meselede kömek edip bilerler. Pikiriňizi diňlärler we soraýan zatlaryňyzyň hemmesini ederler.Iş we okuw üçin zerur zatlary satyn alyp bilersiňiz. Şeýle hem  maliýe meselelerinde  seresaplylygy talap eder. Ýöne  elbetde, söýgide bagtly bolarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Başgalaryň oýlanyşyksyz teswirlerinden göwnüňize degmezlige ýol bermezlige çalşyň. Bu aragatnaşykda köp dartgynly pursatlardan gaça durmaga we gyzyklanýanlaryňyz bilen gowy gatnaşyklary saklamaga mümkinçilik berer.Bu gün adaty zatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin amatlydyr.Güniň ikinji ýarymynda  ujypsyz nagt girdejiler we sowgatlar sizi begendirer.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Kyn işleri ýerine ýetirmegiň wagty geldi. Olary höwes bilen edersiňiz.Dogry töweregiňizdäkiler sizi derrew goldap bilmezler. Göwnüňize degmersiňiz diňe özbaşdak  hereket edip başlarsyňyz. Ilkinji üstünlikleriňize ýeten badyňyza ýaranlar peýda bolar.Pul bilen seresap bolmaly.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Maliýe nukdaýnazaryndan gowy gün: nagt girdejiler hem mümkindir. Size täze hünär gözýetimlerini açjak teklipler bolup biler. Karýera basgançagyna çykmak üçin bir mümkinçilik bolar. Adamlar bilen düşünişmek ukyby size gaty peýdaly bolar oňa sag bolsun aýdyp, täze ýaranlary taparsyňyz.Şahsy gatnaşyklar sazlaşykly öser we häzirki wagtda ýakynlaryňyz bilen düşünişmezlige sebäp bolmaz. Köne tanyşlar size özlerini ýatladyp bilerler we köne baglanyşyklary dikeltmäge mümkinçilik bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Başga adamlaryň aňynda nämäni gizlemäge synanyşsalar-da, çaklamak aňsat bolar. Öň umumy dil tapmadyk adamlar bilen düşünişip bilersiňiz we soňky garşydaşlar ýaran bolup bilerler. Bu gün işewür gepleşikler şeýle hem möhüm şahsy meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Käbir Jediler  köpden bäri isleýän zatlaryna eýe bolarlar. Gaty begenjek sowgatlaryňyz hem mümkindir.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Seresap boluň we netijä gelmäge howlukmaň. Bu gün düşnüksiz ýagdaýlara düşünmek kyn bolup biler. Tejribesine ynanýan adamlardan maslahat soramak peýdaly bolar. Işewür gepleşikleriň gijikdirilmegi ähtimal. Siziň üçin käbir möhüm meseleleriň çözgüdi belli bir möhletde yza süýşürilip bilner.Bu gün ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak we köne dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin amatlydyr.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

 Bu gün size täze bir zat tapmak aňsat bolar. Pikirler üstünlikli bolar we meýilnamany durmuşa geçirmäge kömek etjek adamlar hökman bolar. Köp adamlar bilen umumy dil taparsyňyz, öňem gowy düşünmedikleriňiz bilen dostlaşarsyňyz. Dostlukly ýa-da romantik gatnaşyklaryň başlangyjy mümkindir.Häzirki wagtda görkezýän tutanýerlilik köp zatlarda hatda kyn zatlarda-da üstünlik gazanmaga kömek eder. Öň hemmeleri geň galdyran iş meseleleri üstünlikli çözüler.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama