SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

29-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 29-njy  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamaga köne dostlar bilen umumy işleri we meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmaga we arzuw etmäge mümkinçiligiňiz bolar. Bularyň hemmesi oňyn keýp almaga kömek eder we ylham berer.Günüň ikinji ýarymy köp garaşylmadyk zatlary getirer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň başlangyjy käbir ownuk zatlary etmek zatlary tertibe salmak üçin ajaýyp. Sowurlaryň köpüsi üçin iş aladalaryny ýatdan çykarmaga we oňyn keýp almaga kömek eder.Günüň ikinji ýarymynda rahatlygy saklamak kyn bolar. Bu wagt aşa duýgur bolarsyňyz islendik ownuk-uşak zatlara gaty ýiti reaksiýa berip bilersiňiz. Sowurlaryň ýanynda ýakyn adamy bar bolsa aladalary ýeňip geçmek birneme aňsat bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Gün ýakymly duşuşyklar bilen başlar. Dostlaryňyza ýa-da käbir köne tanyşlaryňyz ýanyňyza gelmegi mümkin.Şeýle hem sowgatlar ýa-da has gowy habar bilen gelerler.Günüň ikinji ýarymynda aladalar köp bolar we olary özbaşdak çözmeli bolarsyňyz. Wezipeler kyn bolup biler ýöne ýeňip bolmajak päsgelçilikler bolmaz. Agşam romantik gezelenç üçin amatly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün emosional ýagdaý hemmeler üçin gowy bolar. Islendik kiçijik zat keýpiňizi bozup biler başga wagtlarda üns bermedik zadyňyz sebäpli gaharlanmaga we aladalanmaga meýilli bolarsyňyz. Aladalaryňyza üns bermeseňiz durmuş gaty çalt gowulaşar we täze mümkinçilikler açylar.Günüň ikinji ýarymy dostlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin has amatly bolar. Öňki synpdaşlaryňyz ýa-da kursdaşlaryňyz bilen duşuşmaga mümkinçilik alsaňyz ony sypdyrmaň.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Baý durmuş tejribäňiz şu gün başgalar üçin peýdaly bolar. Adatdakysyndan has köp maslahat sorarlar käbirleri hatda olara eýererler. Günüň ikinji  ýarymy asuda we geň galdyryp biler. Mümkin, hatda garaşmadyk teklipleriňizi ýa-da gaty gowy habar alarsyňyz. Agşam ýakyn adamyňyza has köp üns bermeli: bu siziň gatnaşyklaryňyz üçin möhümdir.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün  meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirersiňiz. Daş-töweregiňizdäki adamlar size päsgel bermezler ýa-da ünsüňizi sowmazlar. Günüň ortasy söwda we maliýe meselelerini çözmek üçin amatly bolar.Güniň ikinji ýarymynda durmuş potensialyňyz azalar we dynç almak islärsiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Günüň başynda uly üstünlikli satyn almalar bolmagy ähtimal. Gowy zatlary saýlamak üçin köp wagt gerek bolmaz. Käbir Mizanlaryň ep-esli mukdarda  maliýa girdejisi ýokarlanar. Bu döwür syýahatlar üçin hem amatly bolar.Günüň ikinji ýarymy köşeşer we siz hem zatdan  lezzet alarsyňyz. Şeýle hem çynlakaý we möhüm bir zat hakda pikir etmek üçin amatly bolar. Emma şu wagt size gelýän pikirleri paýlaşmaga howlukmaň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün  özüňiz we başgalar üçin köp peýdaly zatlar edersiňiz. Meýilnamalaryňyz näçe möhüm bolsa şonça-da durmuşa geçirip başlamaly. Säher amatly bolar ýöne günortan gijikdirmek käbir geň düşünişmezlikler we bizar ediji ýitgiler artar.Günüň ikinji ýarymynda döredijilik üçin ähli mümkinçilikleri ulanmaga synanyşyň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Gözegçilik we hemme zady duýmak ukyby günüň başynda ýalňyşlyklardan gaça durmaga we erbet adamlar tarapyndan duzakdan gaça durmaga kömek eder. Dartgynly pursatlar hem aýrylmaýar. Maşgala we ýakynlaryňyz bilen düşünişmezlikler bolup biler. Emma hemme zady çözmäge howlukmasaňyz  hökman üstünlik gazanarsyňyz.Günüň ikinji ýarymynda seresap boluň sizi duzaga düşürip oňaýsyz ýagdaýa salmaklary  mümkin. Agşam hemme zat gowy bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Başgalar  bilen düşünişmek elmydama aňsat bolmaz ýöne çynlakaý kynçylyklardan gaça durmagyň ýoluny taparsyňyz. Duýgurlyk size haçan eglişik etmelidigiňizi görkezer. Käbir Jediler öz bähbitlerini gaty berk goramaly bolarlar. Güniň ikinji ýarymynda  dynç almak asuda işler üçin amatly gün. Köp adamly çärelere gatnaşmagy yza süýşürmek has gowudyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Günüň başynda möhüm kararlary bermezlik has gowudyr. Irden ownuk    jikme-jiklikler we ünsi talap edýän işler üçin amatly bolar. Islendik köp adamly çärelere gatnaşjak bolsaňyz seresap boluň. Täze tanyşlaryň ilkinji täsirleri hemişe dogry bolmaz.Günüň ikinji ýarymy täze zatlar almak üçin amatly. Şeýle hem hemme zada çalt düşünersiňiz we wagtynda peýdaly maglumatlary alarsyňyz ýalňyşlyklardan gaça durarsyňyz we günüňizi gowy keýp bilen tamamlarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Günüň başynda ýakymsyz pursatlar we çynlakaý problemalaryňyz bolmaz. Ujypsyz ýalňyşlyklar etmek howpy bar. Az salymdan ýakynlaryňyzdan  ýa-da uzak wagtdan bäri tanaýanlaryňyzdan biri olary nädip düzetmelidigini aýdyp bilerler.Wagtyň geçmegi bilen oňyn tendensiýalaryň täsiri ýokarlanýar. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin gaty amatly bolar. Soňky  köp adamlar bilen arkaýyn we hatda dostlukly gürleşmäge mümkinçilikleri bolar. Öň baha bermedikler ýalňyşandyklaryna düşünerler.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama