SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

29-njy awgust ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 29-njy awgustdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün dürli başdan geçirmeleri, ykbalyň garaşylmadyk öwrümlerini getirer. Hünär işjeňligindäki kynçylyklar we ýalňyşlyklar bu gün hemişelik ýok bolup gitmekligi ähtimal. Täze gatnaşyk gurmak isleýän hamal erkekleri üçin amatly gün.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Töwekgelçilikli işler üçin erbet döwür dowam edýär. Sowur zenanlary aýratyn seresap bolmalydyrlar: durmuş mümkinçilikleri pes derejede bolar, bu bolsa bir topar keseliň döremegine sebäp bolup biler. Häzirki wagtda islendik negatiw duýgulary ýa-da fiziki işjeňligi ýok ediň. Ujypsyzja kynçylyklara üns bermäň – wagt geçer we hemme zat çözüler. Şahsy gatnaşyklar aç-açanlygy we ýylylygy bilen sizi begendirer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Döredijilik ep-esli peseler. Kynçylyk size garaşýar, şonuň üçin gödek sözlerden we alkogol içgilerinden gaça duruň. Ýakyn gatnaşyklar pudagynda durnuksyzlyk ähtimal: ýadawlyk we lapykeçlik mümkindir. Şu gün aljak habarlaryňyz size kömek we goldaw gözlemäge mejbur eder.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Şertnamalaryň we meýilnamalaryň, kagyz resminamalarynyň we maliýe amallarynyň baglaşylmagy üçin amatly gün. Bu gün gezelenje ýa-da iş saparyna gitmeli bolmagyňyz mümkin. Belki, bu gün garşy jynsdaky adamyň arzuwlaryny amala aşyryp bilersiňiz. Dostlaryňyza baryp görmek ýa-da garaşylmadyk ýagdaý size dynç almaga we azajyk ünsli bolmaga mümkinçilik berer.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Depressiýa ýa-da nerw bozulmalary bolup biler. Öňki işjeňligiňize bolan gyzyklanmany ýitirip, sözüň doly manysynda göwnüçökgünlik duýmagyňyz mümkin. Meýilnamalaryňyza täze adamlary çekmäge synanyşyň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýyldyzlar, esasanam täze pikirler töwekgelçilikli bolsa, ýoluňyzda uly kynçylyklaryň ýüze çykjakdygyny ýatladýarlar. Ruhy, döredijilik we jynsy mümkinçilikler ep-esli azalar. Ýalňyşlyklary göz öňünde tutup, geçmişdäki tejribäňizi täzeden gözden geçirmeli we geljegi meýilleşdirmeli bolarsyňyz. Kyn ýagdaýdan çykalga tapmaga kömek etjek wepaly dostuň ýa-da hyzmatdaşyň kömege gelmegi ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Başlyklar ýa-da döwlet edaralary bilen habarlaşmak, iş ýerlerini üýtgetmek ýa-da möhüm kararlar bermek üçin gowy gün däl. Nätanyşlar bilen gapma-garşylyklar ýa-da duşman bilen çaknyşyklar ähtimal. Ýyldyzlar geljek günüň umuman durmuşda lapykeçlige, umumy ýadawlyk we bedeniň gowşamagynyň netijesinde ýüze çykan depressiw ýagdaýyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurýarlar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün rehim-şepagat, toba etmek, bagyşlamak üçin amatlydyr. Ylalaşyp bolmajak gapma-garşylyklardan gaça duruň, eglişik gözläň – hemme zat ýerbe-ýer bolar. Günüň ikinji ýarymynda günüň umumy abadançylygyny bozup biljek erbet habar ýa-da oňaýsyz ýagdaý bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş potensialy iň ýokary derejededir, şonuň üçin bagt size hemme zatda kömek eder. Täze möhüm bir işi meýilleşdirmek, jemlemek, pikirlenmek, ýakynlaryňyzyň ýanynda tebigatyň gursagynda rahat dynç almak size aýratyn lezzet berer. Halaýan zadyňyzy etmek nerw ýadawlygyny aýyrar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Işgärler ýa-da başlyklar bilen aragatnaşyk gurmak, edara ýa-da guramalar bilen habarlaşmak üçin passiw, kyn gün. Dostlaryň maslahaty we töwellaçylygy, täsirli adamlaryň howandarlygy ýalan bolup biler. Söýgi gatnaşyklarynda belli bir pese gaçma bolýar, ýöne köpden bäri duýgudaşlyk bilen garaşylmadyk duşuşyk hem aradan aýrylmaýar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Köp daluwlaryň emosional ýagdaýy gaty tupanly bolar. Bu diňe karýeraňyza zyýan ýetirer we günüň ahyrynda ýadawlyga we gahar-gazaba sebäp bolar. Agşamlygyňyzy maşgalaňyz bilen geçiriň we öýde rahat wagtyňyzy geçirmekden lezzet alyň: kitap okamak, garyndaşlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak, täze filmlere tomaşa etmek, aýdym diňlemek hem gowy zat.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar üçin şu günki täleýnama asuda güni wada berýär. Käbir bolgusyz pikirler, ýalňyşlyklara we töwekgelçilige sebäp bolup biler. Töwekgelçilikli kärhanalara we baglanyşyklara gatnaşmak howpy bar. Ýönekeý iş etmek, dynç almak üçin amatly gün. Dynç alyşyňyz hakda çynlakaý pikirlenmegiň wagty geldi.

Ýene-de okaň

20-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (19-njy-25-nji fewral)

19-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

16-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama