SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

28-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 28-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Köp möhüm iş meselelerini çözüp bilersiňiz. Energiýa derejäňiziň ýokarlanmagyny duýarsyňyz we ony dogry ugra gönükdirip bilersiňiz. Kärdeşler we işdeşler bilen gatnaşyklar aýratyn üstünlikli bolar. Maksatlaryňyza aňsatlyk bilen ýetip häsiýetleriňizi görkezip bilersiňiz. Käbir Hamallar iş we öý meselelerini şol bir wagtyň özünde çözmeli bolar ýöne ahyrynda hemme zat gowy bolar.Agşam jemgyýetçilik çykyşlara ýa-da beýleki medeni çärelere gatnaşmak üçin amatlydyr.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Köpden bäri zerur çözgütleri talap edýän köp meseläni çözmeli bolarsyňyz. Islendik meseläni çalt çözüp bilersiňiz  ýöne töweregiňizdäkiler sizi hemişe ünsden sowar. Şonuň üçin jikme-jikliklere çuňňur üns berilmegini talap edýän işler bilen meşgullanmaly dälsiňiz. Kärdeşler bilen aragatnaşyk gowy bolmaz ownuk düşünişmezlikler bolup biler.Maşgala Sowurlary ýakynlaryna aýratyn üns bermeli we gündelik meselelere üns bermelidirler. Ýakyn  adamyňyz size  iş gününden soň stresden dynmaga kömek eder.

 Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Hemme zat gowy bolmaz ýöne çydamlylyk we pikirli garaýyş islendik zatlary çözmegi aňsatlaşdyrar. Garaşanyňyzdan  has köp zat edip bilersiňiz. Kärdeşler bilen gatnaşyklar üstünlikli öser şonuň üçin köpçülikleýin gatnaşygy talap edýän wezipeleri öz üstüňize alyň. Ofis enjamlary bilen baglanyşykly ownuk meseleler ýüze çykyp biler ýöne olary çalt we köp zähmet çekmezden çözüp bolar.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün  kiçijik meseleler boýunça kärdeşler we garyndaşlar bilen gapma-garşylyklar gaty ähtimal şonuň üçin aragatnaşygy çäklendirmek has gowudyr. Köp Seretanlar beýleki adamlary aşa tankytlamaga ýykgyn ederler. Jogapkärçiligiňiziň çägindäki tanyş gündelik meselelere üns beriň. Öz-özünden satyn almakdan gaça duruň sebäbi meýilleşdirilen býudjetden çykmak mümkinçiligi bar.Agşam maşgala aladalaryna wagt sarp etmeli bolarsyňyz. Ilki bilen soňa goýup bilmejek zadyňyzy etmäge synanyşyň.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün  çydamlylygy talap eder. Keýpiň üýtgemegi we başgalara tankydy garaýyş kärdeşleriňiz bilen umumy dil tapmaga kömek edip bilmez. Dolandyryş tarapyndan ünsüňizi çekmäň we uly zatlara başlamaň. Häzirki meselelere üns beriň resminamalarda ýalňyşlyklaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we başlan zadyňyzy tamamlaň. Günüň ikinji ýarymynda köp Esetlere möhüm zatlara ünsi jemlemek kyn bolar. Emma şonda-da iň bolmanda esasy zatlary etmäge synanyşyň. Şonda ýakyn dostlaryňyzyň ýa-da ýakyn adamyňyzyň ünsüni we goldawyny duýarsyňyz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Güýjüňizi we tutanýerliligiňizi dogry tarapa gönükdirip bilseňiz köp meseläni çözüp bilersiňiz. Meýilnama düzmäge arkaýyn boluň olary durmuşa geçirmek mümkinçiligi öňküsinden has ýokary. Abraýyňyzy güýçlendirer we ýolbaşçylaryňyzyň gözüne gymmatlyk goşar. Şeýle-de bolsa aragatnaşygyňyzda sypaýy boluňKäbir Sünbüleler  ýakyn adamyndan ownuk nägilelik bilen ýüzbe-ýüz bolar. Agşam ýürekden gürleşmek çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we eglişik tapmak üçin amatly.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Gijä galman hereket ediň ýöne gyssagly we howlukman hereket ediň. Öň başlap bilmedik köp meseleleriňizi çözüp bilersiňiz. Kiçijik garaşylmadyk ýagdaýlar sizi binjalyk edip bilmez. Gozgalmaýan emläk meselelerini çözmek möhüm bolan üstünlikli çözgüt tapyp biler.Şahsy durmuşyňyzda sazlaşyk höküm sürer.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Öňki günlerde köp zähmet çeken bolsaňyz, öňki eden işleriňiziň peýdasyny almagyň wagty geler. Öňden başlap başlan zatlaryňyzy tamamlap bilersiňiz. Hukuk meselelerini çözmek we resmi ýolbaşçylar bilen habarlaşmak hem gowy bolar. Käbir Akraplar ünsüni jemlemek ukyby sebäpli köp mukdarda işe baş goşup bilerler.Agşam ýakynlaryňyza işlerinde kömek etmek ýa-da goldaw bermek üçin bir mümkinçilik bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Hiç ýere howlukmaň we jogapkärli karar bermäň. Kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşygyňyz gaty gowy bolmaz. Şonuň üçin möhüm gepleşikleri ýa-da ýygnaklary has amatly güne yza süýşürmek has gowudyr. Birnäçe bizar ediji ownuk zatlar bilen iş salyşmaly bolarsyňyz. Özüňizi dolandyrmaga synanyşyň beýlekiler bilen dawa etmäň we wagt ýitirmäň. Başarýan zadyňyzy ediň we mümkin däl zady özüňizden talap etmäň.Okamak bilen meşgullanýan Kowuslara täze bilimleri öwrenmek aňsat bolar. Agşam myhmanlary kabul etmek we dostlukly aragatnaşyk üçin amatly.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Irden işe başlaň çözmeli köp möhüm meseläňiz bolar. Arkaýynlyk we emosional durnuklylyk hatda iň kyn meseleleri çözmäge kömek eder. Has tejribeli kärdeşleriňizden ýa-da täsirli tanyşlaryňyzdan maslahat soraň hökman size peýdaly bir zat aýdarlar. Çykdajylaryňyzy meýilleşdiri, şonda  has köp pul sarp etmersiňiz. Gatnaşyklary ýaňy başlan Jediler ýakynlary bilen romantik agşam geçirmeli. Birek-birege has ýakynlaşarsyňyz we gowy keýp alarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Garaşylmadyk ýagdaýlara duşarsyňyz. Uçuşda meýilnamalary täzeden düzmeli bolarsyňyz. Ýöne käbir ýagdaýlarda bu hasam gowy bolar we ahyrky netije sizi hasam begendirer. Siziň hyýalyňyz we döredijiligiňiz gowusy bolar. Daluwlaryň köpüsi meseleleri çözmekde standart däl çemeleşmäni görkezer.     Ýöne  seresap boluň we ýalňyşlyk goýbermezlik üçin hyýallara düşmäň.Agşam dostlaryňyz ýa-da garyndaşlaryňyz bilen söhbetdeşlik üçin amatly. Sizi gyzyklandyrýan temalary ara alyp maslahatlaşyň. Size peýdaly maslahatlar berilmegi ýa-da hakyky kömek berilmegi gaty ähtimal.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Gyssagly meseleler siziň ünsüňizi talap eder mümkin boldugyça olara üns beriň. Özüňizi bir ýere jemläp azajyk tagalla ediň. Şonda hemmezat ýerbeýer bolar. Möhüm meseleler bilen iş salyşarsyňyz we geljekde kynçylyklardan gaça durarsyňyz. Iş bilen meşgullanýan Hutlar şertnama baglaşmaly däldirler.Agşam ýakynlaryňyzyň ýanynda boluň.

Ýene-de okaň

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri