TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

28-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  28-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün auranyň gowşamagyna, depressiýa we synaglara garäşyň. Işiňizde ýa-da şahsy durmuşyňyzda ýalňyşlyk goýbermezlikden ägä boluň. Durmuş potensialy peselip başlaýar, şeýlelikde wakalara obýektiw baha berip bilmersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Häzirki wagtda iş bilen meşgullanmazlyk has gowudyr. Ýaramaz netijelere sebäp boljak hereketleri etmeli däl. Borçlaryň ýerine ýetirilmegini wada berip ýa-da talap edip bilmersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda maşgalaňyz bilen aljyraňňylyk ýa-da dostlaryňyz bilen gürleşmekligiňiz ähtimal. Duýgularyňyzy saklamagy başaryň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Göz öňünde tutulan maksatlara ýetmek ukyby, ýagny maksadaokgunlylyk we şahsy özüne çekijiligiňiz güýçlendirilýär. Şeýle-de bolsa, täjirçilik amallarynda aldanmak howpy bar. Uly satyn alyşlary başga bir güne yza süýşüriň. Döwlet guramalary bilen habarlaşanyňyzda ýa-da resminamalar bilen iş salyşanyňyzda howlukmaçlyk we aşa ynamsyzlyk mümkindir. Täze gysga möhletli güýmenjäniň bolmagy gaty ähtimal.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu günki üstünlik, özbaşdak hereket etmegi başarýanlar we meýilnamasyny durmuşa geçirýänler bilen bolar. Belki, täsirleriňizi kimdir biri bilen paýlaşmak we onuň bilen baglanyşykly meseleleriňizi ara alyp maslahatlaşmak, dynç almagy meýilleşdirmek islegi dörär. Başga adamlaryň pikirlerine üns bermäň. Siz dogry ýoldasyňyz. Agşam myhmançylyga barmagyňyz mümkin.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Söwda pudagyndaky iş üçin amatly gün. Günüň birinji ýarymynda göwünsizlik, işjeňlige teşne, esassyz melanholiýa bolmagy mümkin. Günüň ikinji ýarymynda aragatnaşyklar we işewürlik ýygnaklary, resminamalar we uly maýa goýumlary amatly. Maliýe ýagdaýyňyzy gowulaşdyryp bilersiňiz. Maşgalada wadalar sebäpli düşünişmezlik bolup biler.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün meýilnamalaşdyrmak, sosial aragatnaşyk ýa-da emosional baglanyşyklar üçin amatly. Dogry, bu ýakynlaryňyz tarapyndan gapma-garşylykly ýagdaý döräp biljek gatnaşykda gaty makullanmaz. Günüň aladalary olary kimdir biriniň egnine geçirmek islegi bilen baglanyşykly bolar. Şahsy durmuş sferasy aşa gapma-garşy tendensiýalar bilen häsiýetlendirilýär. Jedellerde ýeňilip bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Günüň şygary özüňe ynanmakdyr. Şu gün bolup geçen zatlary ýüregiňize almaň we islendik ýagdaýda özüňizi ýitirmäň. Maşgala gatnaşyklarynda kynçylyklaryň bolmaklygy mümkin. Saglygyňyzyň aladasyny ediň. Iýmitiňize üns beriň!

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Gowy gün. Siziň adalatlylygyňyz ýakyn dostuňyzyň ýa-da ýoldaşyňyzyň ünsüni özüne çekip biler. Bu gün dostlaryňyzyň we maşgalanyň üns merkezinde bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, ýyldyzlar ýürek meselelerine çynlakaý garamak maslahat bermeýärler. Umytlaryňyzy başdan puja çykaryp bilersiňiz. Häzirki wagtda esasy zat sabyr etmeklikdir.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Iň gowy zatlara uly umyt bilen gurlan kombinasiýa kartoçkalar öýi ýaly ýykylyp biler. Ýakyn adam gowy maslahat berip biler, ýa-da siziň bilen işleýän pikirdeşler topary bu işi üstünlikli dowam etdirmek üçin mümkinçilik tapar. Täze işewürlik taslamasy barada pikir edýänler täsirli adamlardan rugsat almaly. Ähtimal, bu gün şahsy durmuşyňyzda möhüm kararlar bermeli bolarsyňyz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Maliýe kynçylyklaryny ýok etmek üçin köp tagalla edersiňiz. Aşa öňe gitjek bolmaň. Paýhas we saklanmak göz öňünde tutulan maksada ýetmek üçin şertlerdir. Uzak möhletli meýilnamalar däl-de, belli bir girdejiler hakda pikirleniň. Artykmaç duýgurlyk durnuksyzlyga we gaharjaňlyga sebäp bolup biler. Ýakyn gatnaşyklar babatynda gözegçiliksiz hyjuwlardan we töwekgelçilikli hereketlerden gaça durmaly.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün, hünär gyzyklanmalaryňyz şahsy gatnaşyklaryňyza garşy bolup biler, şonuň üçin uçgunyň alawy ýakmajakdygyna öňünden göz ýetiriň. Çalt reaksiýa bermäge, ýolda karar bermäge we ýüze çykýan zerurlyga görä meýilnamalaryňyzy üýtgetmäge taýyn boluň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Islendik täjirçilik işi maliýe ýitgilerine sebäp bolar. Töwekgelçilik, telekeçilige biperwaý garamak, kesgitlenen maksatlara ýetmegi ep-esli çylşyrymlaşdyryp biler. Adamlar bilen giňişleýin aragatnaşyk ýaramaz netijelere getirip biler. Häzirki wagtda sabyr etmek zerurdyr.

Ýene-de okaň

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle