TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

27-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Ykbalyň bagt ýyldyzynyň size nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, 27-nji oktýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.
Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.
Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün hamallaryň ýüze çykjak synaglaryny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda öz güýjüni hemmetaraplaýyn peýdalanmadyklar girdeji almaz. Maddy meseleler we islendik krizisi çözmek aňsat bolar. Başa düşen synaglar ejizleri gowşadar, güýçlilere bolsa hasam güýçlenmäge kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Belki, umytlaryňyz iň ajaýyp we garaşylmadyk ýagdaýda amala aşar. Her kimiň diňe islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin däl-de, belki-de, islegleri kanagatlandyrmaga howlukýandygy barada düşünje alyp bilersiňiz.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Girdejiňiz birneme ýokarlanar. Aýlygyňyz köpelip biler. Işdäki we öýdäki içgysgynçlyk we lapykeçlik syýahat etmek arkaly aňsatlyk bilen aýrylyp biler. Täze tanyşlar gözýetimiňizi giňelder we ýakymly bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ähtimal, bu gün özüňiz bilen ýeke bolmak we başgalara öz meseleleriňizi düşündirmek üçin gyssagly zerurlygy duýarsyňyz. Häzirki wagtda ýyldyzlar seretanlara birneme haýallanmagy, karýeradaky aladalardan ýüz öwürmegi, dostlar toparyny birneme daraltmagy we özlerine köpräk üns bermegi maslahat berýärler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün ýörite zarýad bilen magnitlenersiňiz. Daş keşbiňizde haýsydyr bir üýtgeşiklik, gyzyklanma dörär. Ähli talaplaryňyzyň dogry bolmagy we adalaty dikeltmek isleýändigiňiz size komek eder. Halamaýan adamyňyz bilen-de gaharlanyşmak islemeýän halatyňyzda hereketleriňiziň dogry boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Çekilen zähmet köp sünbüleleriň hünär taýdan çalt ösmegine esas döreder. Iş boýunça saparda bolmagy makul bilýän bolsaňyz, onda başdangeçirmeleriňiz köp bolar. Size bu gün kynçylykdan gaça durmak üçin işleriňizden soň göni öýe gaýdyp gelmek maslahat berilýär.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Siziň optimizmiňiz islendik ýerde kömek eder. Şeýle keýp bilen hatda uzaklara-da gidip bilersiňiz. Nirede bolsaňyzam, hemme ýerde sizi hoş görerler. Siziň içiňizdäki haýsydyr bir duýgyňyz ýatdan çukarylmagy talap edýär. Şonuň üçin islendik köpçülikleýin ýerlerde bolmak size psihiki taýdan peýdaly bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu döwür durmuşyňyzda uly üýtgeşmeler bolar. Esasan hem hünär ugruňyzy üýtgetmegiňiz ahmaldyr. Öňüňizdäki mümkinçilikler şeýle bir garaşylmadyk bolar welin, duşmanlaryňyzy ruhdan düşürip biler. Öz islegleriňize doly düşüniň. Siz hakykatdanam näme ýitirýärsiňiz?

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Planetalaryň ýagdaýy deňagramlylyk, adalat we gözellik üçin psihologiki keýp berýär. Bu gün bu ýyldyzyň astynda doglanlar içki ünslüligi bilen tapawutlanar. Islendik başlangyç, uzak aralyga syýahat, döredijilik we ylmy işler bolar. Täze ýerlerden bilim almak, ýa-da sport bilen meşgullanmak peýdaly bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Häzir hünär we maliýe üstünlikleri döwri. Ýakyn wagtda işiňiz gowy gider, goldaw bolsa garaşylmadyk tarapdan geler. Ýokary maksatlara ýetip, batyrgaýlyk bilen söweşe goşulyp bilersiňiz, şonuň üçin ownuk şowsuzlyklar ýüze çyksa, göwnüňize almaly däl.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar isripsiz hereketlere ukyply bolar, başdan geçirmelere gatnaşar. Başdangeçirme siziň elementiňiz däl, şonuň üçin özboluşly bitewiligiňize we umumy düşünjäňize ýüz tutuň. Şeýle hem töwekgelçilik etmegiň gadyry ýok, sebäbi ýakyn wagtda dogruçyl iş üçin amatly şertler ýüze çykar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Üstünlik, köp iş ugurlarynda bolup biler. Häzir özüňizi ykrar etdirmek, üstünlik gazanmak we mugallymçylyk, gözleg işleri bilen meşgullanmak, çärelerde meşhurlyk gazanmak has aňsat bolar.

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy

 

Ýene-de okaň

05-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (03-09 oktýabr )

04-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle