SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

27-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 27-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüňizi kärdeşleriňiz bilen gatnaşygy talap edýän meseleler bilen başlaň. Umumy dil tapmak, gepleşik geçirmek we ynandyrmak aňsat bolar. Şol bir wagtyň özünde dostlaryňyzyň pikirlerini diňläp we üstünlikli tekliplere alyp  bilersiňiz. Käbir Hamallar garaşylmadyk  wagtda girdeji gazanyp bilerler.Şeýle hem romantiki gatnaşyklarda şatlykly üýtgeşmeler bolup biler. Käbirleri käbirleri ilkinji ädim ätmäge batyrlyk gazanyp bilerler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Ýyldyzlar size maksatlaryňyza ýetmäge kömek ederler. Geňeşmeler gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek üstünlikli bolar. Siziň özüne çekijiligiňiz beýlekiler üçin aýdyň bolar we goşmaça artykmaçlyklaryň birine öwrüler. Möhüm we uzak möhletli şertnamalaryň baglaşylmagy ähtimal.Sowurlar agşam ýakynlary bilen aragatnaşyk saklamaly.

 Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Irden işe ünsi jemlemegi kynlaşdyrjak maşgala aladalary bilen gyzyklanarsyňyz. Günüň birinji ýarymynda kärdeşler bilen aragatnaşygy çäklendiriň. Adaty meselelere üns beriň resminamalaryňyzy tertibe salyň. Kem-kemden hemme zady anyklap bilersiňiz. Çykdajylaryňyzy yzarlaň meýilleşdirişiňizden has köp pul harçlamak üçin uly mümkinçilik bar.Jöwzalaryň köpüsi beýleki adamlaryň duýgularyna has duýgur bolar. Şonuň üçin agşam romantiki sene ýa-da ýakyn adamyňyz bilen baglanyşykly mowzuklary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Göz öňüne getiriş we düşünje size islendik kyn ýagdaýdan çykmagyň gowy ýoluny görkezer. Döredijilik ukybyňyz ýolbaşçylarynyň öňünde görkeziň.Emma  kärdeşleriňiz bilen habarlaşanyňyzda seresap boluň käbirleri sizi öz bähbitleri üçin dolandyrmaga synanyşyp bilerler.Agşam öýde ýa-da ýakynlaryňyz bilen bile bolmak amatlydyr.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Irden duýgulary ýeňip geçmek size kyn bolar şonuň üçin kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendirmäge synanyşyň. Ýolbaşçylaryňyzyň hem ünsüni çekmeli däldir. Size hiç hili kynçylyk döretmeýän tanyş çärelere geçiň. Şeýlelik bilen siz ýuwaş-ýuwaşdan köşeşip bilersiňiz we has çynlakaý meselelere geçip bilersiňiz. Düşünjäňiz kyn ýagdaýdan amatly çykalga tapmaga mümkinçilik berer.Esetleriň köpüsi agşamy asuda we rahat şertlerde geçirmeli. Şowhunly kompaniýalara we oturylyşyklara baryp görmek size uly lezzet berer.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün kärdeşleriňiz bilen aragatnaşyk saklamakda we öz pikiriňizi goramakda näzikligi görkezmäge synanyşyň, şonda gapma-garşylyklardan gaça durarsyňyz. Sünbüleleriň  köpüsi ýolbaşçylar tarapyndan ýokary baha beriljek işlerine gymmatly üýtgeşmeler girizip bilerler.Garyndaşlar we dostlar siziň işleriňize goşulmaga synanyşarlar. Bu meselede olar bilen jedel etmeli däl.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Möhüm iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy resmi däl ýagdaýa geçirmek has gowudyr. Şeýlelik bilen dostlukly atmosfera döredip we hemme zat barada has çalt ylalaşyp bilersiňiz. Bu gün käbir Mizanlaryň keýpiň üýtgemegi mümkin ýöne bu olaryň hünär netijeliligine täsir etmez.Agşam köpçülikleýin çärelere gatnaşmak daşary çykmak we täze adamlar bilen duşuşmak üçin amatly.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hünär derejäňiz has çylşyrymly we jogapkärli meseleleri çözmäge kömek eder. Dolandyryşyň öňünde abraýyňyzy güýçlendirip täsirli adamlaryň göwnünden turup bilersiňiz. Käbir Akraplar  karýeranyň basgançagyna çykmak mümkinçiligi bolar. Emma kärdeşler bilen aragatnaşyk saklanyňyzda seresap boluň. Düşünmezlik ähtimallygy adatdakysyndan birneme ýokary.Syýahat etmekden iş saparlaryndan we şowhunly kompaniýalara baryp görmekden saklanmaly. Agşamy asuda şertlerde geçirmäge synanyşyň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün  özüňizi dolandyrmaga synanyşyň, beýleki adamlaryň pikirlerini gapma-garşylygyň sebäbi hökmünde kabul etmäň. Mümkin bolsa irden aragatnaşygy çäklendiriň. Birnäçe ownuk kynçylyklara duçar bolarsyňyz ýöne dogry pikirlenmek we özüňizi dolandyrmak bilen hemme zady çalt çözüp bilersiňiz.Gyssagly hereketlerden we satyn almalardan gaça duruň. Kowuslaryň köpüsi agşam ýakynlary bilen bile bolmaly dynç almaly. Möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyny soňa çenli yza süýşürmek has gowudyr.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Arkaýynlyk we hoşniýetlilik size adamlar bilen  düşünşmäge we hatda jedelli meseleleri aňsatlyk bilen çözmegine mümkinçilik berer. Jedileriň köpüsi diňe kärdeşleri we işewür hyzmatdaşlary bilen däl eýsem garyndaşlary bilenem işjeň aragatnaşykda bolar. Şol bir wagtyň özünde iş meselelerini we maşgala meselelerini çözmeli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa hemme zady üstünlikli başararsyňyz.Işli günüňizden soň dostlaryňyz bilen agşam dynç alarsyňyz. Myhmanlary çagyryp ýa-da oturylyşyga gidip bilersiňiz, islendik ýagdaýda size oňyn duýgular garaşýar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Möhüm zatlara haýal etmän başlaň. Mümkin bolan zatlara  düşünjeli çemeleşseňiz geljekde üstünlik gazanmak üçin berk binýat goýup bilersiňiz. Hünär ussatlygy we paýhas köp iş bilen meşgullanmaga kömek eder. Bilim alýan Daluwlara täze bilimleri öwrenmek has aňsat bolar.Başgalaryň duýgudaşlygyny çekmek aňsat bolar. Şahsy durmuşda ýakymly duýgulary we täze täsirleri hem getirer. Agşam gyzykly tanyşlar we romantik seneler üçin amatly bolar.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu gün  gündelik işler bilen başlaň we zatlary tertibe salyň. Bu size iş tertibine girmäge kömek eder. Az salymdan hyzmat meselelerini çözmek has aňsat bolar. Kärdeşler bilen gatnaşyk üstünlikli bolar we islenýän netijeleri berer. Maşgala Hutlary  üçin ýakyn adamyňyza wagt sarp etmek möhümdir. Agşam geljek üçin meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak we ikiňiziňem aladalandyrýan  zatlaryňyz hakda gürleşmek üçin amatlydyr.

Ýene-de okaň

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri