SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

27-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 27-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Işewür ýygnaklar gowy geçer köpçüligiň öňünde çykyş etmek üstünlikli bolar. Öň diňe öz pikirini göz öňünde tutan adamlar hem siziň pikiriňizi diňlärler. Gowy tarapdan üýtgeşmeler, işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklarda bolup biler we kärdeşler bilen düşünişmezlikler geçmişde galar. Bu gün esasanam özüne çekiji bolarsyňyz, köpler muňa üns bererler. Bir wagtlar romantiki duýgulary başdan geçiren adamyň size özüňizi ýatlatmagy mümkin. Şeýle gatnaşyklara ikinji pursat berilip bilner.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Täze pikirleri paýlaşmaga arkaýyn boluň. Size ähmiýet berýän adamlar size goldaw berip bilerler. Şeýle-de bolsa, olaryň janyny aýamagy gaty ähtimal.Günüň ikinji ýarymy gaty netijeli bolar: meýilleşdirişiňizden has köp zady ýerine ýetirersiňiz. Işde we öýde ownuk düşünişmezlikler bolup biler  ýöne basym hemmeleriň göwnünden turjak çözgüt tapylar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Bu alamatyň köp wekili, öňden gazanylan tejribeden peýdalanar.Maliýe meselelerine ünsi jemläp bilersiňiz. Bu ýerde öz duýgurlygyňyza bil baglamaly: bu ýagdaýy çalt çözmäge we dogry karar bermäge kömek eder. Günüň ikinji ýarymynda edilen satyn alyşlar üstünlikli bolar. Diňe özüňiz üçin bir zat däl, ýakynlaryňyza sowgat hem satyn alyp bilersiňiz.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Soňky döwürde sizi binjalyk  edýän meseleler geň galdyryjy çalt çözülip bilner. Nädip hereket etmelidigiňize düşünersiňiz we wagtyňyzy ýitirmersiňiz. Käbir Seretanlar şol bir wagtyň özünde öý işleri we iş meseleleri bilen meşgullanmaly bolar. Emma şeýle ýagdaýlarda-da alamatyň wekilleri hiç zady ýatdan çykarmazlar ýa-da bulaşdyrmazlar.Gün aragatnaşyk üçin amatly bolar, gaty üýtgeşik adamlar bilen aňsatlyk bilen düşünişersiňiz. Öň size hemişe düşünmedik we haýsydyr bir sebäp bilen sizi tankyt edenler bilen hem özara düşünişip bilersiňiz.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Işewür gepleşikler üstünlikli bolar. Karýerasyny ösdürmäge  çalyşýan Esetler üçin gowy gün bolar: gyzykly teklipler bolmagy ähtimal. Emosional ýagdaý gaty dartgynly bolar bu sebäpli hatda ownuk wakalara-da aşa baha berip bilersiňiz. Özüňizi aşa işlemezlige synanyşyň, dynç almak hökman size peýdaly bolar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Gyssanmaly: oňyn tendensiýalaryň täsiri günüň birinji ýarymynda has güýçli bolar. Bu wagt iş we käbir şahsy meseleler üçin amatly. Derrew oňaýly täsir galdyrarsyňyz we adatça aragatnaşyk gurmak islemeýänleriň duýgudaşlygyny we ynamyny gazanarsyňyz.Günüň ikinji ýarymynda bolsa özbaşdak çözmeli boljak täze meseleler peýda bolar. Kiçijik jikme-jikliklere üns bermäge synanyşyň: olaryň biri soňundan gaty möhüm bolup biler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Tutanýerliligi görkezersiňiz we onuň kömegi bilen köpden bäri yhlas eden zadyňyza ýetip bilersiňiz.  Bu gün iş üçin ajaýyp ozal gaty kyn ýaly görünýän meseleleri çözersiňiz. Maliýe bilen baglanyşykly hemme zatdan has seresap bolmaly. Günüň birinji ýarymynda wakalar çalt öser; ikinji ýarymynda bolsa işiň gijikmegi ähtimal. Meýilleşdirilen hemme zat wagtynda ýerine ýetirilmez, ýöne bu çynlakaý problemalara sebäp bolmaz. Agşam iň ýakyn adamlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatlydyr.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüňi käbir ýönekeý meseleler bilen başlap, tanyş meseleleri çözmek has gowudyr. Akraplaryň  köpüsine irden jemlenmek kyn bolar we töweregindäki adamlar alamatyň wekillerini adatdakysyndan has ýygy-ýygydan sowarlar. Wagtyň geçmegi bilen oňyn tendensiýalaryň täsiri artar we köp zadyň aňsatlaşandygyny görersiňiz.Bu gün aragatnaşyk üçin amatly. Täze tanyşlar bilen bir zat barada aňsatlyk bilen ylalaşyp bilersiňiz we ýakynlaryňyza gowy düşünersiňiz. Umuman aýdanyňda, oňyn tendensiýalaryň täsiri gaty güýçli bolar. Seresap bolmagyň ýeke-täk ugry maliýe. Pul bilen baglanyşykly kararlara ünsli garamaly.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Başgalaryň öňünde gyzykly we möhüm bir zady öwrenmek mümkinçiligini elden gidirmäň. Duýgurlyk alnan maglumatlary nädip ulanmalydygyny görkezer. Işewür ýygnaklar üstünlikli bolar. Mundan beýläk gowy zada garaşmadyk uzak gepleşikleriň üstünlikli tamamlanmagy mümkin. Şahsy gatnaşyklardaky oňyn tendensiýalaryň täsiri hem göze ilýär.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Möhüm iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak we goldaw bermek isleýän adamlar bilen meýilnamalary paýlaşmak üçin gowy gün. Mümkin hatda soňky garşydaşlaram siziň tarapyňyzy alarlar.Nagt pul akymlary ähtimal. Möhüm mukdarda gürleşmek ähtimallygymyz ýok. Kyn ýagdaýa düşen adamlara kömek etmek üçin bir mümkinçilik bolar, siz ony sypdyrmarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gün kynçylyksyz we dartgynly pursatlarsyz geçer. Ýöne  çynlakaý problemalaryň ýüze çykmagy ähtimal. Kiçijik zatlar hakda alada etmeseňiz, ýagdaýy gowulaşdyrmak üçin näme etmelidigiňize düşünersiňiz.Günüň ikinji ýarymynda size gelýän pikirlere üns beriň. Ýöne ýakyn wagtda meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmegiň ýoluny tapjakdygyňyzda şübhe ýok. Adaty bolmadyk ýygnaklar agşam syýahatlara çykjak Daluwlara  garaşýar.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Başlangyç zatlaryňyzy täze bir zat almazdan ozal tamamlaň, ýogsam dawa-jenjellerden gaça durmak we ýalňyşlyklardan gaça durmak kyn bolar. Irden köne tanyşlary görmek we olar bilen umumy meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly. Soň bolsa täze ýaranlary tapmak üçin amatly pursat bolar.Günüň ikinji ýarymy döredijilik üçin amatly bolar. Adaty bolmadyk pikirler peýda bolup biler. Käbir Hutlar  başga hiç kimiň pikir etmeýän zady hakda pikir ederler.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama