2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň binasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda pederlerimiziň ynsanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda» Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda 2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem döwlet Baştutanyň Kararyna … Continue reading 2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi