TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 26 -njy  noýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Durmuş potensialyňyz örän pes derejede. Irdenden düşünişmezliklere we dawalara garaşyň. Ýakynlar bilen baglanyşykly ýakymsyz habarlar ýa-da hünär işjeňligindäki şowsuzlyklar hem aradan aýrylmaýar. Garaşylmadyk çykdajylaryň ýa-da maliýe ýitgileriniň bolmagy mümkin.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Maşgala gatnaşyklary sazlaşykly, gyzykly, gezelenç etmek üçin gowy gün. Bu gün diňe adaty işleriňizi etmek gowudyr. Söwda işlerinde üstünlik gazanmagyňyz mümkin. Üstünligiň has uly bolmagy üçin täsirli howandarlaryň ýa-da hyzmatdaşlaryň goldawyny almak zerur.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Durmuş potensialy azalýar. Nätanyş adamlar ýa-da hökümet işgärleri bilen baglanyşykly uly kynçylyklar bolup biler. Maşgala agzalary bilen gatnaşyklaryň agyrlaşmagy ýa-da dostlaryňyz bilen dawa-jenjel mümkin. Ähli islegleriňizi dowam etdirmäň, duýgulary saklaň. Alkogolly içgileri we et iýmitlerini ulanmak maslahat berilmeýär.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ruhy taýdan arassalanmak, ahlak kanunlaryny, düşünje bilen baglanyşykly işjeň gün. Täze girdeji çeşmelerini işjeň gözlemeli, şol bir wagtyň özünde şübheli tekliplerden gaça durmaly. Gyzyklanma, göriplik, garaşylmadyk päsgelçilikler meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmegini gijikdirip biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Çynlakaý prowokasiýa we gapma-garşylyk güni. Islendik jedeliň netijesi dawa-jenjel bilen baglanyşykly bolar, sebäbi häzirki wagtda özara düşünişmek düýbünden ýok. Örän seresap boluň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu günüňizi öýde geçirmek maslahat berilýär. Erbet habarlar size negatiw täsir edýän bolsa gerek. Gün ruhy kararsyzlygyň, şübheleriň we lapykeçligiň alamatlary bilen geçer. Parahatçylykly, asuda ýagdaýda, owadan bezelen stoluň başgynda agşamlyk edinmek peýdalydyr. Pespällik we ýokary ahlak häsiýetleri günüň negatiw meýillerini azaltmaga kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün karýerany ösdürmek üçin iň amatly gün. Şahsy işlerde üstünlik gazanmagyňyz ähtimal, ýöne maddy meseleleri çözmek aňsat bolmaz. Şowsuz söwda ýa-da öňki wadalar bilen baglanyşykly maliýe ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy ähtimal. Daş-töweregiňize has içgin göz aýlamaly.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün täze işe başlamak, uzak möhletli işleri meýilnamalaşdyrmak, gündelik meseleleri çözmek üçin iň amatsyz gün. Seresaplylyk we paýhaslylyk bu gün has zerurdyr. Bu gün bedene zyýan berip biljek ähli zatlardan, esasanam alkogolly içgilerden saklanmaga synanyşyň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün haýsydyr bir iş bilen meşgullananyňyzda seresap we ünsli bolmaly. Ýyldyzlar işjeň ädim ätmezligi we eden işiňizde ökünmezligi maslahat berýärler. Bu gün öýüňizde arassaçylyk işlerini geçirmek peýdalydyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün aşa köp pikirlenmegiňiz käbir gündelik işleriň üstünde durmagyňyza päsgel berer. Hünärmenlik ugrunda işjeň bolmazlyga synanyşyň – kärdeşleriňiz ýa-da ýolbaşçylaryňyz bilen gatnaşyklarda ýalňyş hereket etseňiz, ýagdaýy düzetmek gaty kyn bolar. Ýakynlaryňyza, çagalaryňyza, garyndaşlaryňyza üns beriň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Gün gaty kyn bolup biler. Daluw erkekleri üçin täze tanyşlyk garaşýar. Güýçli duýgulara ynamsyzlyk we ýürek güýmenjelerinde saklanmak, gabanjaňlyk ýa-da tersine dönüklik ýoldaşyňyz bilen gatnaşyklary kynlaşdyryp biler. Daluw aýal-gyzlary saglygyna has köp üns bermelidirler: iýmitlenmä gözegçilik ediň, dynç alyň we ýeterlik ukyny alyň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Erbet niýetlileriň hyjuwlary, dawa-jenjeller, islenmeýän duşuşyklar – bularyň agyr netijelere sebäp bolmagy ähtimal. Bu gün garaşylmadyk çykdajylar maşgala býudjetine täsir eder. Saglygyňyza we iýmitlenmäňize gözegçilik ediň.

Ýene-de okaň

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Hepdelik täleýnama ( 30-05-nji fewral)

Teswirle