TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

26-njy maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  26-njy   maýdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallaryň bu gününi ýakyn adamlaryna bagyşlamagy has gowudyr. Çünki olar size öňküsinden has köp mätäç. Şeýle-de olar bilen aragatnaşyk size rahatlyk getirer. Garyndaşlaryňyz üçin adaty bolmadyk bir täsinlik gurnaň. Olara jaň ediň ýa-da hat ýazyň

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar üçin iň gowy wagt geldi. Sizi öňden bäri gynandyrýan şübheler we gorkular aradan aýrylar. Bu gün aýgytly hereket etmeli. Elbetde, siz häzirki wagta üns berilmegini talap edýän köp işleri topladyňyz. Işe girişmegiň wagty geldi!

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar, bu gün size aňsat bolmaz. Siz bu gün özüňizi howpsuz duýmarsyňyz, ýöne umytdan düşmäň. Kalbyňyzyň çuňlugynda gizlenen ullakan güýç bar, ol ýakyn wagtda özüni görkezer.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün seretanlar hemme zatda diňe öz duýgularyňyza bil baglamalysyňyz. Sebäbi argumentler bu gün täsir etmez. Bu gün baglaşylan işewürlik şertnamalar şowsuz bolup biler. Saglygyňyza ünsli boluň.
Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)
Içki sesiňizi diňlemegiň wagty geldi. Ruhy tämizleniş üçin iň amatly pursat. Ýyldyzlar size kitaplaryň maslahatyna bil baglamagy we başgalaryň sözlerine ynanmazlygy maslahat berýärler. Diňe öz tejribäňiz size dogry ýoly görkezip biler.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

 Daşky gurşawyňyz indi lapykeç bolsa, kimdir biri ýitgini başdan geçiren bolsa ýa-da saglyk meselelerinde kösenýän bolsa, onda negatiw tolkun bilen sazlaşmaly dälsiňiz. Edip boljak iň gowy zat, oňyn pikirlenmek we ýakynlaryňyza kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek etmekdir.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

 Ýagtylygyň orny elmydama garaňkylyk bilen çalşyrylýar. Ýa-da tersine. Şonuň üçin üstünlikden lezzet alyň. Hemme zadyň ebedi bolup bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Geljekdäki kynçylyklara taýynlyk görmeli. Ertiriňizi aňsatlaşdyrmak üçin bu gün
bir zat ediň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ähli sosial ülňüleri taşlamagyň wagty geldi. Başga adamlaryň isleglerine laýyk gelmek siziň borjuňyz däl. Sizden talap edilýän ýeke-täk zat, bagtly bolmak we ýakynlaryňyza bagt paýlamakdyr. Ýaman zatlara üns bermäň. Ýadyňyzdan çykarmaň, bir adam gaharly bolsa, bu sizden däl!

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar, bu gün islendik fiziki işjeňlik siziň üçin gaty peýdaly bolar. Hut şu döwürde täze türgenleşiklere başlamak ýa-da öň taşlan bolsaňyz, täzeden başlamak gowy bolar. Üýtgeşmeler, işiň ähli ugurlarynda amatly: şahsy gatnaşyklarda-da, karýerada-da.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Günäkärligiň özi weýran ediji. Öz-özüňiziň öňünde günäkärçiligiňizi duýýan bolsaňyz, işlemek gerek. Özüňizdäki iň gowy häsiýetleri gözläň we ýagşy işleri ediň. Şu ýagdaýda siz wyždanyňyzy köşeşdirip bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar, ägä boluň! Geçmişden biri durmuşyňyzda ýene peýda bolup biler. Olar söýgi, dost, başlyk ýa-da duşman bolup biler. Bu adam bilen täze gatnaşyk gurmazdan ozal aragatnaşygyňyzyň kesilmegine näme sebäp bolandygyny ýadyňyza salyň. Her bir adamyň durmuşyňyza täzeden girmäge mynasyp däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

 Hutlar, hemişe özüňizdäki kemçilikleri gözlemegi bes ediň. Näme üçindir utanjaň häsiýetleriňiz bar. Hereket etmegiň we kelläňizdäki stereotipleri ýok etmegiň wagty geldi. Ýakynlaryňyzyň size garaşýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Gowy we batyrgaýlardan görelde alyň.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle