DÜNÝÄ

2500 dile ýitmek howpy abanýar

Häzirki wagtda dünýä dilleriniň 2500-den gowragyna bütinleý ýitip, ýok bilen gitmek howpy abanýar.

Deslapky maglumatlara görä, Ýer ýüzünde işjeň dilleriň sany 7 müňe golaýlaýar. Häzirki wagtda şolaryň 2500 töweregisi ýitip gitmek howpunyň bosagasynda dur.

 Hünärmenleriň aýtmagyna görä, dünýäde soňky onýyllyklarda ýüze çykan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady özgertmeler iň gadymy gymmatlyklaryň biri bolan dile howp salýar.

Aslynda, häzir çynyrgap gözleseň, adamlaryň gürleşýän dilleriniň 200-den aňrysyny tapmak kyn. 1950-nji ýyldan bäri bolsa 250-den gowrak dil taryhyň gatlaryna gömlüpdir.

 

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Ýene-de okaň

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

BMG-niň Baş sekretary ŞHG-niň sammitine gatnaşar

Eýranda nobatdan daşary prezident saýlawlary 28-nji iýunda geçiriler

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçisi bilen duşuşdy