25-nji sentýabrda Halk Maslahaty geçiriler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlar diňlenildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet Howpuzlyk geňeşiniň agzalary we Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlisde Halk Maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlar berildi. … Continue reading 25-nji sentýabrda Halk Maslahaty geçiriler