SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

25-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 25-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün güýçüň artýandygyny duýarsyňyz şonuň üçin irden öý işlerine mümkin boldugyça üns  bermeli. Soňra gozgalmaýan emläk satyn almak mebelleri täzelemek ýaly ýaşaýyş jaý meselelerini çözmek üçin ajaýyp pursat. Maşgala Hamallary ýakyn garyndaşlaryndan goldaw alyp bilerler.Daş-töweregiňizdäki adamlar size duýgudaşlyk eder we täze ýakymly tanyşlar bolmagy ähtimal.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Irden jogapkärçilik ýüküniň gaty uludygyny duýup bilersiňiz. Hemme zady birbada etjek bolma. Şonda ähli meseleleriň çözülip bilinjekdigine we borçlaryň pikir edişiňiz ýaly kyn däldigine göz ýetirersiňiz. Dostlaryňyz ýa-da garyndaşlaryňyz talaplaryny aşa talap etseler gyzyklanmalaryňyzy berk gorap bilersiňiz. Uzyn syýahaty meýilleşdirýän Sowurlar ýolda üstünlik gazanar. Syýahat etmek uzak wagtlap ýanyňyzda boljak gyzykly täsirleri berer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06) 

Irden hemme zat gowybolmaz. Emma göwnüňize degmäň we ruhdan düşmäň kem-kemden hemme zat gowulaşar. Aslynda islemeseňizem öý işlerine wagt sarp etmeli bolarsyňyz. Gatnaşykda bolan Jöwzalar ýakynlary bilen has mylaýym bolmaly şeýlelik bilen islendik ownuk dawa-jenjeli çözüp bilerler.Agşam esasanam şäherden ýa-da beýleki ýurtlardan myhmanlary kabul etmek üçin ajaýyp. Aragatnaşyk ähli Jöwzalara şatlyk getirer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Gün öý işleri we guramaçylyk meselelerini çözmek üçin amatly. Ýakynlaryňyzyň maslahaty peýdaly bolup biler olary diňlemeli. Aladalaryňyzy ýeňip geçmek we ýakynlaryňyza kömek etmek üçin ýeterlik wagtyňyz bolar. Gysga syýahatlar gyzykly tejribe berer ýöne meýilleşdirişiňizden birneme uzaga çeker.Gatnaşyklara açyk bolan bu Seretanlar  köpçülikleýin çärä gitmeli. Bu romantiki hekaýanyň ýa-da uzak dostlugyň başlangyjy bolup biler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Meýilleşdiren işleriňizi irden başlaň şonda meýilleşdirilen hemme zady aňsatlyk bilen we höwes bilen başararsyňyz. Ýakynlaryňyz we dostlaryňyz bilen aragatnaşyk amatly bolar. Käbir Esetler özleri üçin möhüm biriniň duýgudaşlygyny gazanyp bilerler. Agşam azajyk energiýa ýitirilmegi we hiç hili sebäpsiz gynanmak meýli bolmagy ähtimal. Dynç almak we gyzyklanmak üçin özüňiz bilen ýa-da iň ýakyn adamlaryňyz bilen bile bolmak has gowy bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09) 

Aragatnaşyk gurmak we bar bolan gatnaşyklary berkitmek üçin mümkin boldugyça köp üns bermeli. Bu möhüm meseleleri maşgala agzalary bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly pursat. Okamak bilen meşgullanýan Sünbüleler täze bilimleri adatdakysyndan has çalt siňdirip bilerler.Günüň  ikinji ýarymynda ownuk garaşylmadyk ýagdaýlar we tötänleýin bökdençlikler bolup biler, muny düzetmek aňsat bolar. Şeýle-de bolsa hiç zat sizi binjalyk  edip  bilmez.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün meýilleşdiren meseleleriňizi aňsatlyk bilen başaryp bilersiňiz.Uzak wagtdan bäri görmedik uzak garyndaşlaryňyz ýa-da tanyşlaryňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin amatly pursat. Bilim almak ýa-da kärini ýokarlandyrmak bilen meşgullanýan Mizanlar okuwlaryna has köp üns bermeli. Myhmanlary çagyrmak we çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly pursat.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Öý işlerine üns beriň zatlary tertibe salyň we daş-töweregiňizde gözellik dörediň  bu gün munuň üçin ajaýyp. Käbir Akraplar islendik kynçylyklary aňsatlyk bilen ýeňip bilerler. Bu  garyndaşlar bilen gatnaşyklary berkitmek olara üns bermek we maslahat bermek  üçin dogry pursat. Käbiri bolsa fiziki güýç ulanmagy talap edýän meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolmaly bolarlar.Şu günki hereketler derrew global netijeleri getirmez. Ýöne  sözleriňiz we hereketleriňiz gelejek üçin gowy binýady döretmäge kömek eder.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Esasanam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ätiýaçly boluň. Häzirki wagtda düşünişmezlik ähtimallygy adatdakysyndan birneme ýokary. Möhüm wezipeleri öz üstüňize almaly dälsiňiz gündelik öý işlerine üns bermek has gowudyr. Lezzetli bir zat ediň we köp dynç almagy ýatdan çykarmaň bu size her tarapdan peýdaly bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Ýyldyzlar bu gün aldawyň pidasy bolmazlygy üçin täze tanyşlarna  kän ynanmaly däldirler. Möhüm zatlary etmezlik has gowy ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin has köp wagt gerek bolar.Şeýle hem bu gün myhmanlary kabul etmek üçin amatly pursat esasanam uzakdan gelenleri. Käbir Jediler garaşylmadyk girdeji ýa-da gymmat bahaly sowgatlary alarlar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Telefon jaňlary we möhüm gepleşikler köp bolar. Käbir jedelli meseleleri çözüp we beýlekiler bilen umumy dili çalt tapyp bilersiňiz. Uly satyn alyşlar girdeji getirer we lezzet getirer. Okamak bilen meşgullanýanlara hatda iň çylşyrymly meseleleri hem çözmek aňsat bolar. Uzyn syýahat etmezlik has gowudyr, ýöne täze tanyşlaryň bolmagy gaty ähtimal. Ugur tapyjylygyňyz köp adamlarda gowy täsir galdyrmaga mümkinçilik berer.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Okamak özbaşdak bilim almak daşary ýurt dillerini öwrenmek ýa-da kärleriňizi ýokarlandyrmak üçin amatly gün. Umumy meseleleri çözmek üçin döredijilikli çemeleşip bilersiňiz. Syýahata giden Hutlar  her etapda üstünlik gazanarlar. Güýmenjeleriňize ýa-da gyzykly döredijilik çärelerine wagt tapmaga synanyşyň bu iş hepdesinden soň güýjüňizi täzeden almaga kömek eder.Köp adamlar bilen duşuşmagyňyz gaty ähtimal. Olar hökman romantiki hekaýanyň ösmegine peýdaly bolar.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama