25-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 25-nji iýul gününiň ýyldyzyňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Daş keşbiňize üns beriň. Bu gün, mümkin boldugyça, bergileriňizi paýlajak boluň. Sizi yza çekýän, ösüşlerden saklaýan ähli zatlardan dynmaga synanyşyň. Bu gün köpçülige çykmak üçin amatlydyr. Şahsy durmuşyňyzda durnuksyzlyk bolup biler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Häzirki wagtda gözýetimiňizi giňeldip biljek täze tanyşlar mümkin. Bu gün size üstünlik getirjek ýakymly işleri edip bilersiňiz. Romantiki duşuşyklary amala aşyrmak, agşamlygyňyzy şemli stoluň başynda iýmek, nika baglaşmak üçin bu gün diýseň gowudyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar häzirki wagtda gatybir gowy şahsy gatnaşyklara eýe bolmaz. Täze tanyşlyk etmeli däl, tötänleýin gatnaşyklara girmeli däl, bu çynlakaý kynçylyklara sebäp bolup biler. Köçe-ýol hereketini doly berjaý ediň. Ünsli boluň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar aýgytly çäre görmän, öz duýgurlygyna we ykbalyna ynanmaklary has gowudyr. Ýadyňyzdan çykarmaň, dünýä näçe optimistik seretseňiz, şonça-da şowlulyk geler. Ähli zat siziň garaýşyňyza baglydyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün täze tanyşlyklary açmak gaty ýakymly we peýdaly bolar. Durmuşyňyzda möhüm orny eýelejek adamlar bilen duşuşyp bilersiňiz. Artykmaç hereket etmek howpy bar, netijede iýmit siňdiriş ulgamynyň dowamly keselleri hasam erbetleşip biler. Keselleri bejermek üçin adaty däl usullary we lukmançylyk ylmynyň täze üstünliklerini ulanyň. Antibiotiklerden we dermanlardan gaça duruň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Häzirki wagtda sünbüleler ýokary derejede nerw dartgynlygyny duýup bilerler. Ujypsyz kemçiliklere üns bermäň, bagyşlamagy başaryň, dawa etmäň, özüňize aşä göwnüýetiji bolmaň. Bu gün ýakymly işleri hem getirer. Söýgüde bu gün size üstünlikler garaşýar. Ýatdan çykmajak duşuşyklaryň bolmagy mümkin.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Artykmaç iýmäň. Diňe özüňiz üçin däl, başgalar üçinem kömek soramak peýdalydyr. Otdan, ýanmakdan seresap boluň. Alkogol we serhoş ediji serişdeleri ulamaň. Az gürleşmäge synanyşyň, bu gün siziň energiýaňyz gowşak bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ähli negatiw ýagdaýlary durmuşyňyza sapak görnüşinde kabul ediň. Her bir wakadan netije çykaryň. Bu gün alkogolly içgilerden we konserwirlenen önümlerden seresap bolmaly. Zäherlenmegiňiz mümkindir. Saglyk ýagdaýyňyza aýratyn üns beriň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Häzirki wagtda romantik tanyşlyk mümkin. Şeýle hem sauna, basseýnine baryp, dem alyş maşklaryny edip bilersiňiz. Bu bedeni bir aý öňünden berkitmäge kömek eder. Dostlaryňyzyň islendik meselede size kömek etmäge taýýardyklaryny ýadyňyzdan çykarmaň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün siz üçin negatiw gün bolup biler. Işiň çakdan-aşa köp bolmagy we hünärmenleriň ýaramazlygy sebäpli depressiýa mümkindir. Karzlary paýlamaga synanyşyň. Özüňizi ele almagy başaryň. Saglyk ýagdaýyňyza üns beriň. Bu gün köpçülige çykmak, gezelenç etmek üçin amatsyzdyr.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün siziň islegiňize görä parahat we asuda bolar. Ýüregiňizi ýaralamak gorkusy bar. Sowuklama ýa-da ýadawlyk bolup biler. Bularyň hemmesi janlylygynyza, energiýalylygyňyza ýaramaz täsir eder.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Energiýaňyz bu gün pes derejede bolar. Häzirki wagtda durmuş ýörelgäňizi islegiňize görä üýtgetmek mümkin bolmaz. Aldanmajak boluň.
Içki sesiňizi diňläň. Şu gün kömek soramak hem amatlydyr. Edip bilmejek, mümkin bolmadyk zatlary etmekden saklanyň.

S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory bilen duşuşdy

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar