SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

25-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 25-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün Hamallar isleýän  netijelerine ýetip bilerler.Irden köp kärdeşleriňiz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen  düşünişmek  kynlaşar. Bu nyşanyň wekilleriniň hemmesi asuda bolup bilmez, köpüsi aýratyn duýgur we täsirli bolar.Öý işleri adatdakysyndan has köp wagt alyp biler. Ýakynlaryňyz  kömek sorasa, ýüz öwürmäň. Söýgüliňize olara baha berýändigiňizi we gatnaşyklara baha berýändigiňizi görkezmek möhümdir.

 Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Çynlakaý keýp almak we möhüm zada üns bermek aňsat bolmaz. Günüň birinji ýarymynda Sowurlar köp meýilleşdirilen çäreleri yza süýşürmek isleýär we kärdeşleri   köplenç alamatyň wekilleriniň ünsüni sowup, manysyz gepleşiklere çekip bilerler.Başgalar bilen dawa etmegiň peýdasy  ýok boş jedellerden we uzak söhbetdeşliklerden gaça durmak we öz işiňize üns bermek has gowudyr. Agşam dynç almak islärsiňiz. Bu wagt kyn we ýadaw bir zat etmezlik has gowudyr. Hawa köp adamly çärelere gatnaşmak islenmeýär. Ýakynlaryňyz bilen gürleşiň olary üns bilen diňläň – bu gatnaşyklara peýdaly bolar.

 Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Köp zatlara hatda gaty kyn zatlara-da gowy baş goşarsyňyz sebäbi derrew aýgytly keýp alarsyňyz we başarýan zadyňyzy hemmelere görkezmäge synanyşarsyňyz. Jöwzalaryň köpüsiniň liderlik häsiýetleri häzirki wagtda has aýdyň bolar. Bu alamatyň wekilleri täze ýaranlar taparlar we hatda diňe beýleki adamlaryň kemçiliklerine üns berýänlerde-de amatly täsir galdyrarlar.Günüň ikinji ýarymy uly kompaniýada jemgyýetçilik çäresine gatnaşmak üçin amatlydyr. Elbetde özüňizi üns merkezinde görersiňiz köpler sizi has gowy tanamak islärler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün täsirli we diýseň gyzykly bolar. Işjeň hereketlere standart däl çözgütlere we batyrgaý synaglara taýýardygyňyzy duýarsyňyz. Özüňe ynam we oňyn garaýyş üstünlik gazanmak üçin möhüm ädimleri ätmäge kömek eder. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler dostlukly we romantik gatnaşyklarda bolup biler. Öň bilen ýakyn adamyňyzyň arasynda köplenç düşünişmezlikler ýüze çykan bolsa bu gün hemme zat barada ylalaşyp bilersiňiz.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Özüňizi tassyklamaga ýa-da başgalary haýran galdyrjak bolman ýüze çykýan meseleleriň çözülmegine ünsi jemlemek möhümdir. Emma öziňiz hereket etmeseňiz  häzirki wagtda ýüze çykýan köp meseläni çözmek has aňsat bolmaz. Häzirki wagtda köpler üçin diňe öz gyzyklanmalaryňyz hakda pikir edýän ýaly bolup görünýär. Şol sebäpli aragatnaşykda dartgynly pursatlar bolmagy ähtimal. Daş-töweregiňizdäkiler hakda alada etmäge synanyşyň: size eziz adamlar munuň üçin minnetdar bolarlar. Elbetde etmeli däl zadyňyz pikir etmän pul harçlamakdyr.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Maksadyňyza ýetmek üçin ýolyny  gözlemelisiňiz.  Bu köp meseläni çalt çözmäge mümkinçilik berer.Ýöne käbir kärdeşleriňiz bilen has näzik bolmaly, ýogsam duşman bolmak  howpy abanýar.Syýahat ýa-da iş saparyny meýilleşdirýän Sünbüleler  üçin  hemme zat gowy bolar. Emma resmi guramalara saparlary başga bir güne yza süýşürmek has gowudyr. Şahsy gatnaşyklar sazlaşykly öser. Söýgüliňizi razy etmek üçin bir mümkinçilik bolar.

 Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu güni üstünlikli geçirmek üçin güýjüňiz bar ýöne munuň üçin köp synanyşmaly bolarsyňyz. Möhüm zatlara üns beriň we ownuk-uşak zatlar bilen ünsüňizi sowmaň  meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirersiňiz. Başgalaryň gowşak taraplaryna ýumşaklyk görkezmelidiris bu diňe jedellerden gaça durman, täze dostlar hem tapmaga mümkinçilik berer.Islän işiňize çynlakaý serediň şowlulyga ynanmaň. Bu çynlakaý kynçylyklardan gaça durmak üçin ýeterlik bolar. Ýakymly  tanyşlar ähtimal. Şeýle-de bolsa,ilkinji täsirlere ynanmaly däl: ýalňyş bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Adamlaryň göwnünden turmak we başgalary dogry hasaplaýandygy sebäpli kynçylyklardan gaça durup bilersiňiz. Jedeller işde-de öýde-de bolup biler ýöne her kimiň göwnünden turjak çözgütleri tiz taparsyňyz. Tutuş gün aragatnaşyk üçin amatly bolar. Käbir Akraplar gyzykly tanyşlar garaşýar, beýlekiler köpden bäri dowam edip gelýän gatnaşyklary işewürlikden romantika öwürer. Bu gün takyklygy we ownuk jikme-jikliklere ünsi talap edýän meseleleri çözmek üçin amatly däl. Döredijilik  hyýal we ugurtapyjylyk zerur ýerlerde has gowy edersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden güýç-kuwwat we daglary göçürmek islegini duýarsyňyz. Höwesiňiz köp zady ýeňip geçmäge kömek eder. Ýöne  hemme zady birbada etmän yzygiderli hereket ediň.Şeýlelik bilen ýalňyşlyklardan gaça durup bilersiňiz. Günüň ortasyna çenli adaty iş ritmine girip bilersiňiz. Täze meseleleriň hem-de öňden bilýänleriňiz bilen oňat başlarsyňyz.Agşam arkaýyn dynç almak islärsiňiz. Çylşyrymly işleri ýa-da esasanam çynlakaý gepleşikleri meýilleşdirmezlik has gowudyr. Maşgala Kowuslary garyndaşlaryna kömek etmäge mümkinçilik alarlar. Emma şol bir wagtyň öz gyzyklanmalaryňyzy hem ýatdan çykarmaly däldir.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün ähli tarapdan amatly bolar. Islendik meseläni çözüp bilersiňiz. Gepleşikler üstünlikli bolar we köp meseleleriň çözgüdini tapmak aňsat bolar. Kärdeşleriňiz we ýolbaşçylaryňyz bilen düşünişmek üçin köp wagt gerek bolmaz.  Agşam myhmanlary kabul edip  bilersiňiz. Diňe ýakymly wagtyňyz bolmaz peýdaly aragatnaşyklar gurarsyňyz  goldawy  we ýakyn wagtda peýdaly boljak adamlar bilen gatnaşyk gurarsyňyz.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Garaşylmadyk zatlara taýyn boluň. Mundan başga-da olar hemişe ýakymly bolmaz. Şonuň üçin käbir meýilnamalar uçuşda täzeden düzülmeli bolar. Bu sizi gynandyryp biler ýöne ruhdan düşmäň. Islendik kynçylyklary ýeňip geçmek üçin ýeterlik tejribäňiz hünärmenligiňiz we erkiňiz bar. Puşman etmek üçin wagt ýitirmeseňiz we size bagly hemme zady edip başlasaňyz gün başda  görkezilişinden has gowy çykar.Daluwlar romantiki hekaýanyň başlangyjy bolup biljek gyzykly tanyş  tapar. Agşamky gezelenç size ýakymly tejribe berer we kyn günden soň ünsüňizi  çekmäge mümkinçilik berer.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Tanyş zatlara adaty bolmadyk göz aýlamak gyzykly pikirleri orta atmaga we olary üstünlikli durmuşa geçirmäge kömek eder. Ýolbaşçylaryňyzyň we kärdeşleriňiziň öňünde abraýyňyz artar. Köpden bäri dowam edip gelýän şertnamalaryň bozulmagy müňkin. Ýöne bu sebäpli çynlakaý meseleler ýüze çykmaz we düşünjäňiz we ugurtapyjylygyňyz sebäpli ownuk kynçylyklary çalt ýeňip geçersiňiz.Ýaňy-ýakynda romantik gatnaşyklary başlanan  Hutlar  olary berkitmäge, has çynlakaý we çuňlaşdyrmaga mümkinçilik alar.

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri